12-03-08

VLAAMS BELANG GENT IN HET OFFENSIEF

gent
Het is nooit mijn bedoeling geweest deze weblog als een soort propagandamachine voor het Vlaams Belang te gebruiken.  Ik heb hem tot hiertoe vooral gebruikt (en ik zal dit ook blijven doen) voor het uiten van persoonlijke standpunten, bedenkingen, enz. m.b.t. de maatschappij waarin wij leven.Ik ben echter ook federaal volksvertegenwoordiger van het Vlaams Belang en fractieleider van deze partij in de Gentse gemeenteraad, waar ze de grootste oppositieformatie is.U zal dan ook begrijpen dat ik af en toe zaken die zuiver partijpolitiek zijn onder uw aandacht wil brengen.Daar op dit ogenblik het Vlaams Belang in de Arteveldestad zeer actief is en regelmatig behoorlijk scoort, ook in de lokale media, vond ik het nodig u hiervan te informeren en dit met drie zeer recente persmededelingen, die stuk voor stuk betrekking hebben op Gentse situaties: 1) Wanbeheer en oneigenlijk gebruik van federale subsidies door de allochtone voetbalclub VZW FC Avrasya (27 februari) Nadat zij vanuit verschillende kanten vernomen hadden dat er zich financiële problemen voordeden bij de allochtone voetbalclub FC Avrasya en dat dit met een aantal onregelmatigheden te maken had, stelde Vlaams-Belanggemeenteraadslid Kristina Colen een aantal vragen aan de Gentse schepen voor Sport, Christophe Peeters. Uit het antwoord dat ze van hem ontving en dat u als bijlage wordt overgemaakt, blijkt o.m. dat bedragen, die bij wijze van subsidie door het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid toegekend werden aan de allochtone voetbalvereniging VZW FC Avrasya voor de renovatie van de accommodatie van haar voetbalterrein, aangewend werden voor o.m. het organiseren van een voetbaltoernooi en het betalen van achterstallige bondskosten. Dit heeft tot gevolg dat de club op dit ogenblik met een ernstige financiële put te kampen heeft omdat de aannemer, aan wie de renovatiewerken toevertrouwd werden, onbetaald blijft en dat de club nu een vordering van minstens 33.145,79 euro boven het hoofd hangt. Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde zal zo spoedig mogelijk de regering omtrent één en ander aan de tand voelen.Gans de zaak toont immers aan dat er omwille van de politieke correctheid veel te laks omgesprongen wordt met de subsidies voor allochtone verenigingen, en dat strengere voorwaarden en een meer stringente controle in dit verband meer dan noodzakelijk zijn. 2) Geen Turks in Gentse scholen! (4 maart) Het Vlaams Belang verneemt met verontwaardiging dat schepen voor Onderwijs Rudy Coddens besloten heeft een deel van de 67.000.000 euro die hij in onderwijs mag investeren, zal gebruiken om in een aantal Gentse kleuterscholen Turkse lessen in te richten.Het Vlaams Belang protesteert hiertegen met klem. Het staat immers vast dat de lessen in het Turks de integratie van allochtone kleuters en hun gezin ernstig zal afremmen. Iedereen is er bovendien van overtuigd dat de gemakkelijkste en beste methode om kleuters een taal aan te leren er in bestaat hen volledig in een taalbad onder te dompelen.Men kan zich ook ernstige vragen stellen met betrekking tot de pedagogische waarde van het project. Vlaanderen heeft bovendien tot het begin van de jaren ’60 nefaste ervaringen gehad met een vorm van tweetalig onderwijs in een aantal taalgrensgemeenten. Dit tweetalig onderwijs werd trouwens om pedagogische redenen afgevoerd.Niet in het minst verwijzen wij bovendien naar de wet van 30 juli 1963 houdende de taalregeling in het onderwijs. Deze bepaalt immers uitdrukkelijk dat de onderwijstaal het Nederlands is in het Nederlandse taalgebied (art. 4). Deze wet geldt voor alle officiële inrichtingen (scholen) voor kleuter-, lager, middelbaar, normaal, technisch, kunst- of buitengewoon onderwijs en dezelfde door het Rijk gesubsidieerde of erkende vrije inrichtingen (art. 1).Men moet daarnaast beseffen dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse kleuterleiders en –leidsters de Turkse taal niet machtig is. Deze maatregel komt er dus op neer dat het allochtoon onderwijzend personeel bevoordeeld wordt, en dit in een maatschappij die zich steeds meer op de principes van de non-discriminatie beroept.Ook stelt zich de vraag op welke wijze kan nagegaan worden of de betreffende personeelsleden wel pedagogisch bevoegd zijn om onderwijs in het Turks te verstrekken. Het aanleren van de Turkse taal is vooralsnog niet opgenomen in het leerprogramma van de pedagogische opleidingen.Tenslotte vraagt het Vlaams Belang zich af of het de bedoeling is in Gent later ook onderwijs in nog andere vreemde talen in te richten.Gemeenteraadslid Wis Versyp zal dan ook in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Onderwijs van de Gentse gemeenteraad schepen Coddens over dit project aan de tand voelen.Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn zal in het Vlaams Parlement minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke interpelleren, want ook deze laatste staat blijkbaar kritisch tegenover dit Gents project. 3) Vlaams Belang-gemeenteraadslid  Ortwin Depoortere dient klacht in tegen burgemeester (7 maart)

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere dient een klacht in tegen burgemeester Daniël Termont (sp.a) vanwege zijn antwoord in de gemeenteraad op een vraag over de bezoldigde mandaten van de schepenen en de burgemeester.
Artikel 70 van het gemeentedecreet bepaalt dat de bijkomende bezoldigingen en vergoedingen van het college niet hoger mogen zijn dan 1,5 keer de wedde van een Vlaams parlementslid en legt de verplichting op om de bezoldigde activiteiten schriftelijk mee te delen aan de gemeenteraad. Volgens Depoortere moet naast de mandatenlijst ook de bijhorende vergoedingen meegedeeld worden. Burgemeester Termont antwoordde dat hij in april enkel de mandatenlijst zal bezorgen. Maar daarmee neemt het Vlaams Belang geen genoegen.
Artikel 70§4 van het gemeentedecreet handelt immers over de cumulatiebeperking. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat de burgemeester en de schepenen de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard meedelen aan de gemeenteraad.  Deze bezoldigingen mogen trouwens niet meer bedragen dan anderhalve maal de wedde van een Vlaams parlementslid.
 Raadslid Depoortere heeft daarom aan de gouverneur gevraagd om de burgemeester en de schepenen van de stad Gent op de bepalingen van artikel 70 van het gemeentedecreet te willen wijzen, hen de juiste interpretatie van dit artikel te willen toelichten en hen aan te manen om zich op korte termijn te schikken naar de bepalingen ervan door het overzicht van de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mee te delen aan de gemeenteraad. 

14:22 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avrasya, vlaams belang, termont, turkse lessen |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.