29-05-08

EEN NIEUW HOOFDSTUK IN DE GENTSE HOOFDDOEKENSAGA

hoofddoek

Dinsdag jl. kaartte Groen! in de Gentse gemeenteraad plots opnieuw het hoofddoekendossier aan.  De bedoeling was bij verrassing en gebruik makend van de afwezigheid wegens een dienstreis of wegens een ziekte van een paar VLD’ers, het verbod waartoe vorig jaar beslist werd, ongedaan te maken.  De poging mislukte.

Een en ander bracht mij echter tot volgende bedenkingen. 

Dit hoofddoekendebat nu al meer dan anderhalf jaar aan.  De eerste schermutselingen hieromtrent vonden immers op het einde van de vorige legislatuur plaats n.a.v. een vraag die ik in de gemeenteraad stelde m.b.t. de toepassing van de deontologische code voor het stadspersoneel.  Ik had namelijk vernomen dat in enkele diensten ambtenaren een islamitisch hoofddoek droegen en was van mening dat dit niet met deze deontologische code in overeenstemming was aangezien deze politieke, filosofische en religieuze propagandavoering tijdens de werkuren verbiedt.  Vanaf januari 2007 kwam ik regelmatig op dit dossier terug, tot ik in opdracht van de Vlaams-Belangfractie in mei van dat jaar een voorstel van resolutie indiende om het college te vragen hoofddoeken te verbieden.  De bedoeling was het debat – dat tot dan toe steeds door de meerderheid ontweken werd – eindelijk te kunnen voeren en tegelijkertijd elk lid van de gemeenteraad kleur te doen bekennen.  Op een voorstel tot resolutie volgt immers altijd een stemming. 

 Het hoofddoek: een politiek item 

De burgemeester heeft toen de behandeling van het voorstel laten uitstellen, om er later een speciale gemeenteraadsavond aan te wijden. 

Van dan af werd het hoofddoekendebat in Gent de focus van de strijd tegen de islamisering.  Anders gezegd van de strijd voor het behoud van de scheiding tussen kerk en staat.

Dit laatste principe is totaal tegengesteld aan het theocratisch monotheïsme van de islam.  Mohammed bracht als profeet niet alleen een godsdienstige leer, maar ook de politieke vertaling hiervan.  M.a.w. de theologie van de islam impliceert met zoveel woorden de wijze waarop de maatschappij moet georganiseerd worden, en dit tot en met de invoering van een islamitisch strafwetboek (de sharia). 

In tegenstelling hiermee moet vastgesteld worden dat – alhoewel het christendom ook wel meer dan eens in het theocratisch bedje ziek was – het principe van de scheiding tussen kerk en staat van in het prilste begin in de leer van Christus gedoceerd werd: “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt”.

Tijdens de verschillende debatten die in de gemeenteraad m.b.t. de hoofddoeken plaatsvonden, toonde ik bovendien aan dat ditzelfde principe sinds de middeleeuwen deel uitmaakt van onze westerse tradities.  De ideeën van de Franse Revolutie hebben deze scheiding nog meer geïnstitutionaliseerd en al kende de hogere kerkelijke hiërarchie tijdens de 19e en de 20e eeuw wel af en toe ernstige klerikale oprispingen, het principe van de scheiding tussen kerk en staat werd bij ons nooit meer in vraag gesteld.  Vanzelfsprekend ligt dit principe de vrijzinnigheid nauw aan het hart.  Ik begrijp dan ook niet dat het precies de Genste socialisten zijn (niemand is vrijzinniger dan de Gentse socialisten) die de hoofddoeken verdedigen.  Ze lieten nog niet zo lang geleden de kruisbeelden op lijkwagens verbieden, maar willen het dragen van een hoofddoek toelaten.  Soms heb ik de indruk dat de Sp.a meer anti-christelijk dan vrijzinnig is en conform de oude leuze “liever Turks als Paaps” de islam verkiest boven het christendom.  Een voorbeeld: tijdens de jongste gemeenteraad sprak ik op een gegeven moment het woord “evangelie” uit.  Schepen Temmerman beklemtoonde toen onmiddellijk dat zij het woord niet kende.  Ik ben ervan overtuigd dat zij dit over de koran zou gezegd hebben.

Wat er ook van zij, ik kan er niet van uit vast te stellen dat het precies de linkse partijen Groen! en Sp.a zijn die inzake het hoofddoekendebat een klerikaal standpunt innemen.

 Het hoofddoek: een politieke bom 

Dit alles brengt met zich mede dat de zaak van de hoofddoeken die ik in december 2006 voor de eerste keer ter sprake bracht, ondertussen politiek dominant geworden is.  Voor de eerste keer in twintig jaar tekent zich een duidelijke scheiding in visie af tussen socialisten en liberalen.  N.a.v. het debat van november 2007 kon nog beweerd worden dat het afgesproken was dat beide coalitiepartners hun eigen visie zouden ontwikkelen en dat dit geen invloed op de coalitie zou hebben.  Dit liedje hebben we de laatste dagen niet meer gehoord.  Logisch: het ging deze keer niet meer uitsluitend om een verschil in opvattingen, maar duidelijk om, zoals hierboven reeds gezegd, het meewerken - zo niet het medeplichtig zijn - van de Sp.a aan de snode plannen van Groen! om misbruik te maken van de afwezigheid van schepen Van Rouveroy – van wie iedereen wist dat hij tijdens deze gemeenteraadszitting op dienstreis zou zijn – om dit dossier opnieuw aan te kaarten en een nieuwe en andere beslissing af te dwingen. 

Dat in een coalitie die al zo lang stand houdt, het af en toe wel moet kunnen dat de twee partijen afwijkende politieke meningen naar voor brengen is één zaak, dat één van beide samen met een oppositiepartij tegen de andere gaat complotteren is een andere.  Zoiets kan niet anders dan ernstige gevolgen hebben voor Paars in Gent en laat ons eerlijk zijn: wat de Sp.a hier gedaan heeft, was doodgewoon onfair en achterbaks.  Toen de Sp.a op de hoogte gebracht werd van de plannen van Groen!, had ze op zijn minst kunnen zeggen: wij willen een nieuw gemeenteraadsbesluit omtrent de hoofddoekenkwestie best steunen, maar wel op voorwaarde dat het spel eerlijk en fair wordt gespeeld.  Het kan niet anders dan dat de achterbaksheid van de socialisten m.b.t. dit dossier een slechte smaak bij de liberalen heeft achtergelaten.  Dat schepen Van Rouveroy t.g.v. een en ander hals over kop uit Egypte moest terugkeren en schepen Uyttendaele de start van haar chemotherapie omwille van de stemming van dinsdagavond moest uitstellen, zal aan de zaak zeker geen deugd hebben gedaan.

En dan is er nog de schade bij CD&V.  Het is alles behalve aantoonbaar, maar iedereen voelt met de ellebogen aan dat ook de CD&V-dames Zuster Monica Van Kerrebroeck en Anne Martens in het complot werden betrokken.  Zonder enige scrupule hebben de dames door hier in te stappen het reeds gehavende beeld van de christen-democraten (elke verkiezing gaan ze fors achteruit) in de Arteveldestad nog een stuk meer beschadigd.  Het is ondenkbaar dat dit zonder gevolgen zou blijven en een en ander zal zeker niet bevorderlijk zijn voor het installeren van een klimaat van vertrouwen tussen CD&V en Groen!.  Groen!, een partij die ook gehavend uit de strijd komt.  Niet alleen is haar plan mislukt, maar bovendien heeft dit laatste aangetoond dat deze partij – die zich steeds weer zo maagdelijk voorstelt – geen enkel gewetensbezwaar heeft als het er op aankomt op de meest cynische wijze te werk te gaan.  Misbruik maken van de aangekondigde afwezigheid van een schepen wegens dienstreis en van een andere die in therapie moest gaan, om op bepaalde beslissingen terug te komen, is noch min noch meer onfatsoenlijk.

Het komt hier op neer dat de wijze waarop het hoofddoekendebat gevoerd werd, voor alle politieke formaties (behalve het Vlaams Belang) behoorlijk schadelijk is geweest.  Dit allemaal omdat het Vlaams Belang het anderhalf jaar terug nodig vond (en nog steeds nodig vindt) de godsdienstige neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat tegen de oprukkende islam te verdedigen.  Een merkwaardig resultaat, dat ons er zeker niet van zal weerhouden onze strijd voor de Europese waarden en tradities verder te zetten.  Uit sommige bronnen vernemen we dat de groenen eerlang opnieuw een poging zullen doen om het hoofddoekendecreet ongedaan te maken.  Ze zullen het Vlaams Belang op hun weg vinden.  Wij weten immers dat meer dan 80 procent van de Gentenaars in dit debat achter ons standpunt staat. 

15:49 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, cd v, vld, hoofddoek, spa |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.