07-05-10

AFSCHEID IN HET FRANS EN... BELGIE BARST!

barst

Het is niet mijn gewoonte foto’s of filmmateriaal omtrent mijn politieke werking rond te sturen.

Daar ik gisteren echter mijn afscheidsrede in de Kamer hield, maak ik hierop vandaag een uitzondering.  Het grootste gedeelte van mijn toespraak hield ik immers in het Frans om de Franstaligen nu voor eens en altijd duidelijk te maken wat wij hen verwijten.

Ik kan u verzekeren dat dit voor de nodige heibel heeft gezorgd: ik werd regelmatig door enkele Franstaligen onderbroken Eén van hen, een volksvertegenwoordiger van CDH, vond het op een zeker ogenblik zelfs nodig recht te staan en de Brabançonne te zingen.

Vanzelfsprekend ben ik mijn tussenkomst in het Nederlands begonnen en heb ik ze ook in die taal beëindigd.

Ik ben er trots op u te kunnen meedelen dat mijn laatste woorden in het parlement als volgt klonken:

“Leve het vrije en onafhankelijk Vlaanderen en België barst!”

Indien u het spektakel wil meemaken, klik dan op onderstaande link:

http://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=none&leftmenu=none&language=nl&cfm=/site/wwwcfm/streaming/archive/viewarchivemeeting.cfm?meeting=20100506-1 (linkerkolom: 'Agenda' ==> Rubriek 'verklaring tot herziening van de Grondwet' ==> Francis Van den Eynde).

Tenslotte dit nog: het is vanzelfsprekend mijn bedoeling om verder actief te blijven in de Vlaamse Beweging.  Old soldiers never die, they just fade away…

 

11:57 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (7) | Tags: belgie, vlaamse beweging, francis van den eynde |  Facebook |

16-09-09

EEN MENS HAALT DAN AL EENS DE KRANT…

HN 

In Het Nieuwsblad van 11 september verscheen het volgende artikel:

 

Sinds parlementsleden weten dat journalisten op het einde van de rit wel eens gaan kijken hoe actief ze geweest zijn - onder meer door het aantal parlementaire vragen te tellen - gaan sommige gekozenen in overdrive. En dat hoeft niet lastig te zijn. Het Nieuwsblad lichtte dit voorjaar alle treinstations door. VB'ers Francis Van den Eynde en Peter Logghe namen daar een kopietje van en stuurden vervolgens een schriftelijke vraag over elk station waar iets aan schort.
Het houdt iedereen bezig, het kost niet veel moeite en het lijkt een beetje alsof je hard aan het werk bent. Voor sommige gekozenen moet het niet meer zijn.”

 

Eerst en vooral: wie er regelmatig het bulletin van schriftelijke vragen en antwoorden op naslaat, zal onmiddellijk vaststellen dat Peter Logghe voor het stellen van parlementaire vragen niet op inspiratie zit te wachten.  In tegendeel.  Hij is zonder twijfel een van de recordhouders in aantal vragen.

Zelf stelde ik in de loop der jaren reeds honderden schriftelijke vragen over wantoestanden in spoorwegstations (ik was tenslotte 8 jaar voorzitter van de Commissie Infrastructuur van de Kamer die o.m. voor de Spoorwegen bevoegd is).

Maar er valt meer te vertellen over dit artikel.  Het Nieuwsblad heeft immers de moeite genomen om een journalist naar alle stations van o.m. Oost-Vlaanderen te sturen en daarover een uitgebreid dossier te publiceren.  Vermits de krant zich nu ergert aan het feit dat aan dit dossier op parlementair vlak gevolg gegeven wordt, stel ik mij de vraag of de redactie dit dossier beschouwt als een soort pulp om de “gazet” te vullen.  Indien Het Nieuwsblad de eigen informatie ernstig opneemt, zou het er toch gelukkig om moeten zijn dat er werk gemaakt wordt van de toestanden die het aanklaagt?  Of gaat het hier gewoon om een soort frustratie van politiek correcte journalisten die moeten vaststellen dat enkel Vlaams-Belangparlementairen belangstelling voor hun dossier opgebracht hebben?

 

 

15:16 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (2) | Tags: het nieuwsblad, nmbs, spoorwegen, peter logghe |  Facebook |

16-07-09

GEERT VERSNICK = ZORRO X SUPERMAN

versnick

Geert Versnick, een Gentse liberaal uit de stal van Guy Verhofstadt, bekleedt op dit ogenblik volgende mandaten:

 

-         Volksvertegenwoordiger

-         Schepen stad Gent

-         Voorzitter OCMW Gent

-   Voorzitter AZ Jan Palfijn

-         Voorzitter raad van bestuur Eandis

-         Lid directiecomité TMVW

-         Bestuurder Electrabel

-         Bestuurder Flanders Expo

-         Bestuurder Wescom

-         Ondervoorzitter raad van bestuur AG Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Gent

 

 

Zopas werd Geert Versnick bovendien ook nog aangeduid als voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer.  

Vermits hij al deze mandaten bekleedt en al deze opdrachten vervult in opdracht van de VLD, het Gentse stadsbestuur of van de regeringsmeerderheid, mag ervan uitgegaan worden dat Geert Versnick al deze banen tegelijkertijd aankan.

Het kan dus niet anders of Geert Versnick is een mengeling van Zorro en superman, lichtjes op smaak gebracht met een snuifje Jerommeke…

15:29 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (5) | Tags: gent, vld, geert versnick |  Facebook |

08-01-09

De Gentse CD&V-crisis en…mateloze lef

Monica

Het botert al een tijdje niet meer in de Gentse gemeenteraadsfractie van de CD&V.

Het is nog niet zo lang geleden dat Filip Van Laecke als fractievoorzitter ontslag nam om hieromtrent een alarmbel te laten rinkelen. 

Ondertussen ging het echter van kwaad naar erger.  In die mate dat we gisteren mochten vernemen dat een aantal Gentse christen-democraten hun fractie hebben verlaten om een nieuwe politieke beweging in het leven te roepen.  Het gaat meerbepaald om Armand De Lepeleire, voormalig fractievoorzitter, OCMW-raadslid Vandenameele en vooral om Matthieu Dierckx en Isabelle De Clercq, de twee hardst werkende CD&V-gemeenteraadsleden.

Wie bij deze laatsten niet thuis hoort, is Monica Van Kerrebroeck (alias Zuster Monica), die zowel Vlaams Volksvertegenwoordiger als gemeenteraadslid is.  Zij permitteerde het zich in De Gentenaar de “dissidenten” (in haar ogen misschien wel “ketters”) als volgt te berispen: “Oppositie voer je buiten de partij, niet erbinnen”.

Wijze woorden, als je weet dat ze uitgesproken werden door iemand die n.a.v. het hoofddoekendebat feestelijk haar laarzen veegde aan het in de schoot van partij en afdeling afgesproken politieke houding.   Ze verklaarde toen openlijk dat ze het hier niet mee eens kon zijn en stemde samen met sp.a en Groen! tegen het verbod.

Je moet maar durven…

10:41 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: cd v, de gentenaar, zuster monica |  Facebook |

16-12-08

Het Vlaams Belang en het drama van Oost-Congo

de gucht

Ten gevolge van de Europese weigering om er aan mee te doen, heeft het Belgisch project om troepen naar Oost-Congo te sturen, elke consistentie verloren, maar aangezien het Vlaams Belang ter zake een standpunt innam dat afweek van de algemene consensus die de traditionele partijen in dit verband tentoon spreidden, breng ik hier toch de tekst van de korte tussenkomst, die ik namens de partij in de commissie Buitenlandse Zaken van de Kamer heb gehouden:

 

Tussenkomst van volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde in Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Kamer m.b.t. de regeringsbeslissing troepen naar Oost-Congo te sturen.

 

Mijnheer de minister, collega’s,

 

Dat de situatie in Oost-Congo op dit ogenblik meer dan dramatisch is, kan ik volmondig beamen.

 

U verklaarde onlangs in deze commissie dat wat zich daar afspeelt, het ergste is wat wij na het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt en dat valt niet tegen te spreken, integendeel.  Dat de menselijke plicht tot solidariteit hier moet spelen, staat dus buiten kijf.

 

Nochtans is en blijft het Vlaams Belang zeer reticent voor wat betreft het sturen van Belgische troepen naar dat gebied.

 

Tot voor kort werd deze reticentie gedeeld door alle Vlaamse partijen die in deze commissie vertegenwoordigd zijn en was ook u behoorlijk terughoudend op dat vlak.

Alleen de Franstalige partijen drongen op een militaire tussenkomst aan. 

 

Ondertussen is de regering, samen met de traditionele Vlaamse partijen, hieromtrent overstag gegaan.  Ook al gaat de zaak voorlopig niet door omwille van de opeenvolgende Europese weigeringen.

 

Het mag u dan ook niet verbazen dat wij vragen te stellen hebben over het waarom van deze koerswijziging.

 

In het verslag van de Rwandacommissie staat niet alleen te lezen dat alle politieke partijen het er unaniem over eens zijn dat België voortaan geen troepen meer mag sturen naar voormalige kolonies, maar in de aanbevelingen 5 en 6 vinden we bovendien de verantwoording voor deze beslissing terug: 

 

- Er is eerst en vooral het feit dat de Verenigde Naties veruit verkiezen dat vredestroepen uit landen komen die totaal neutraal zijn in het conflict waarin hun tussenkomst vereist is.  Is België neutraal in Oost-Congo?  Tenslotte erkennen wij en ondersteunen wij de Kabila-regering, die één van de belangrijkste partijen is die in die burgeroorlog betrokken is.  En dan is er nog het feit dat Kabila de komst van onze troepen heeft toegejuicht, terwijl Nkunda er tegen heeft geprotesteeerd.

 

- Nog belangrijker is volgens de commissie dat de blauwhelmen in de perceptie van alle betrokken partijen als neutraal worden gezien en aanvaard.  Kunnen Belgische troepen aan deze voorwaarden voldoen wanneer wij weten dat het Congolees leger, dat tegen de rebellen vecht, opgeleid werd door Belgische militaire kaders en dat bovendien nogal wat Congolese militairen Belgische uniformen dragen, al dan niet voorzien van een Belgische vlag?

 

- De Rwandacommissie had ook vastgesteld dat “men” destijds in Kigali niet voluit was durven gaan omdat “men” schrik had voor represailles t.o.v. landgenoten die in Rwanda woonden.  Vreest men deze represailles in Congo misschien niet?

 

- De Rwandacommissie wou ook dat wij nooit militair zouden tussenkomen in een land waarmede wij een militair-technische samenwerking onderhouden (dat wij neutraal zouden zijn kan in die omstandigheden immers moeilijk voorgehouden worden).  Werd er beslist de militair-technische coöperatie met Congo op te zeggen of op z’n minst op te schorten?

 

En dan dit nog: in Congo zijn op dit ogenblik 17.000 soldaten – waarvan volgens uw eigen zeggen 10.000 in Oost-Congo - van de MONUC (vredestroepen van de VN) aanwezig. 

Ze staan samen met het Congolees leger t.o.v. ongeveer 4000 rebellen.  Ze beschikken ongetwijfeld over veel meer logistieke steun, bevoorrading en munitie als deze laatsten.  Op TV konden wij zien dat de MONUC ook van pantservoertuigen voorzien is en ik twijfel er niet aan dat het ook kan rekenen op helikopters en vliegtuigen.

Dit alles belet niet dat de MONUC de klus niet aankan. Ik concludeer hieruit dat deze troepen het niet willen…of niet mogen…of niet durven…of niet kunnen…of anders dat op dat terrein de rebellen een dermate gunstige positie innemen dat ze niet echt definitief aangepakt of uitgeschakeld kunnen worden.

 

Graag uw mening hieromtrent.

 

Zeer belangrijk in een opdracht die voor de VN vervuld wordt, is de ruimte die in het mandaat aan militaire initiatieven gelaten wordt.  Soldaten die amper mogen schieten kunnen weinig op het terrein verrichten. 

 

Hoe zal het mandaat voor onze troepen eruit zien?

 

Ook had ik graag vernomen of er een tijdslimiet aan de aanwezigheid van onze militairen in dit conflictgebied gesteld is.  M.a.w. hoe lang moeten ze daar blijven?

 

Niet onbelangrijk is ook te weten hoe hoog de kosten voor de operatie geraamd worden. 

 

De minister liet ons weten dat de militaire interventie niet tot doel had de rebellen van Nkunda uit te schakelen.  Iedereen weet dat deze groepen vanuit Rwanda gesteund worden en in het algemeen wordt gevraagd dat de grenzen tussen dat land en Zaïre zouden worden gesloten.

 

Betekent de verklaring van de minister dat de Belgische troepen, indien ze ter plekke zouden zijn, op dit verzoek niet zouden ingaan?

 

Voor wat de troepen betreft van de Congolese regering (de Forces Armées de la République Démocratique du Congo), weten we dat deze zich t.o.v. de bevolking, die ze verondersteld worden te beschermen, zich al even erg misdragen als alle andere gewapende milities. 

Is het de bedoeling dat het Belgisch leger, indien het naar Oost-Congo gestuurd wordt, tegen deze militairen zou optreden?

 

Graag verkreeg ik ook hierop een antwoord.

 

En dan dit nog: de Belgische troepen zouden naar ginder trekken in het raam van een gezamenlijke Europese operatie.  Ik verneem dat er op dat vlak nog geen enkel ander land toegezegd heeft.

 

Kan u dit beamen en ons mededelen hoever de onderhandelingen hieromtrent gevorderd zijn?

 

Mijnheer de minister,

 

Ik herhaal dat ik absoluut overtuigd ben van het feit dat hulp op humanitair vlak in Oost-Congo meer dan noodzakelijk is, maar zo lang ik op bovenvermelde vragen geen afdoend antwoord zal ontvangen hebben, zal het Vlaams Belang reticent blijven t.o.v. de geplande militaire operatie.

16:33 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: congo, de gucht, nkunda |  Facebook |

05-12-08

Linkse Nijd en onverdraagzaamheid: een mooie politieke avond…

hamer

Het is niet mijn gewoonte om van deze tribune gebruik te maken om het over mijn politieke activiteiten te hebben.

Toch kan ik er niet aan weerstaan u deelgenoot te maken van de prettige avond die ik woensdag in een commissie van de Gentse gemeenteraad mocht beleven.

 

Ongeveer 15 minuten voor de aanvang van de Commissie Welzijn werd ik er door een gunstige wind van op de hoogte gebracht dat voorzitter noch ondervoorzitter die avond aanwezig konden zijn.  Het reglement voorziet dat in dat geval het commissielid met het grootste aantal dienstjaren als plaatsvervanger moet optreden.

En laat dit nu net Francis Van den Eynde van het Vlaams Belang zijn…

 

Ik werd er tegelijkertijd van verwittigd dat er een aantal manoeuvres op het getouw gezet werden om dit te beletten.

Ik spoedde mij dan ook onmiddellijk naar de gemeenteraadszaal.  Toen ik binnenkwam, kon ik de consternatie op de gezichten van de socialistische schepen en van een aantal linkse gemeenteraadsleden zo aflezen.

Ze trokken zich allemaal samen terug in de verste hoek van de zaal om er fezelend verder plannen te beramen (een paar uur later vernam ik dat er zelfs sprake geweest was van het afgelasten van de commissie, maar rekening houdend met de agenda van de gemeenteraad van december was dit niet mogelijk).

Om 19.07u (de zitting moest om 19.00u beginnen) kondigde schepen Balthazar dan ook met een begrafenisstem aan dat, gezien de afwezigheid van voorzitter en ondervoorzitter, uw dienaar de honneurs zou waarnemen.

Dit werd des te vervelender gevonden omdat bij uitzondering ook de OCMW-raadsleden uitgenodigd waren.  Er stond immers  een en ander over het ziekenhuis Jan Palfijn aan de agenda/

 

Toen ik op de voorzittersplaats ging zitten, stelde ik vast dat – in tegenstelling met de gewone gang van zaken – de stoel aan mijn rechterkant en ook die aan mijn linkerkant leeg bleven.  De schepenen (en waarschijnlijk in hun opdracht de aanwezige stadsambtenaren) hielden duidelijk afstand…  Ik was in quarantaine beland.

 

In Gent beginnen commissiezittingen met een aantal aangekondigde vragen van gemeenteraadsleden.  Dit was ook deze keer het geval.  Uit protest tegen de gang van zaken trokken al de linkse gemeenteraadsleden, Vera Dua op kop, hun vraag in (voor mij niet gelaten, de agenda was op zichzelf al zwaar genoeg).

 

Het mooiste was echter de aanblik van de gezichten van de linkse raadsleden.  Dat van Vera Dua was dermate lang geworden, dat ze er door gegroeid leek.  Hadden ogen kunnen doden, ik was ter plekke gefusilleerd. 

 

Even opmerkelijk was dat de mandatarissen van sp.a en Groen!, telkens ze het woord vroegen, de woorden “mijnheer de voorzitter” niet over de lippen kregen.

 

Dit duurde zowat 3,5 uur.  Kunt u mij geloven wanneer ik vertel dat ik die avond heel wat binnenpretjes had?

Om de waarheid te zeggen: het was een van de leukste momenten die ik op bijna 20 jaar in de Gentse gemeenteraad heb beleefd…

 

En zeggen dat sp.a en Groen! het monopolie van de verdraagzaamheid voor zich opeisen…

09:57 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: gent, commissie, vera dua |  Facebook |

24-07-08

EINDELIJK GESCHEIDEN VUILNISOPHALING BIJ DE SPOORWEGEN

sorteren

Via allerlei parlementaire initiatieven ijverde ik er al jaren voor dat de Spoorwegen in de stations aan gescheiden vuilnisophaling zouden doen.

Om ecologische redenen wordt deze vorm van afvalinzameling immers al lang door de meeste van onze medeburgers toegepast.

 

Uit het antwoord op de jongste vraag die ik in dit verband aan de minister van Overheidsbedrijven stelde, blijkt nu dat de N.M.B.S. bij wijze van proef tegen 30 september elf stations met vuilnisbakken voor gescheiden ophaling zal uitrusten. 

 

Ik zal er voor blijven ijveren dat het systeem overal zou worden toegepast.

 

09:54 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: nmbs, spoorwegen, vuilnisophaling |  Facebook |

10-06-08

DE FRANSTALIGE HYSTERIE (BIS)

micheljr

Maandag bracht ik op deze weblog een stuk over Bart Laeremans, die op de Wereldvoedselconferentie in Rome moest ervaren dat minister Michel Jr. hem de toegang liet ontzeggen tot de vergaderingen van de Belgische delegaties en dit uitsluitend omdat Bart een Vlaams-Belanger is.

Wie dacht dat dit alles alleen maar te wijten was aan een tijdelijke humeurigheid vanwege de zoon van Big Louis, heeft het totaal verkeerd voor.  In Le Soir van zaterdag herhaalde “Michelleke” dat waar hij ook zal zijn, hij nooit Vlaams-Belangers tot vergaderingen zal toelaten.

Goed om weten.  Ik zal hem eerstdaags alleszins in de Kamer hieromtrent aan de tand voelen.  Dat belooft…

14:50 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: michel, rome, voedselconferentie |  Facebook |

06-06-08

FRANSTALIGE HYSTERIE

micheljr

Mijn goede collega volksvertegenwoordiger Bart Laeremans uit Grimbergen (de beruchte Brusselse Rand) werd in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Commissie Bedrijfsleven en Landbouw door de Kamer aangeduid om met een delegatie parlementsleden deel te nemen aan de Voedselconferentie van de FAO (de vereniging van de VN die zich bezighoudt met voedselproblemen) in Rome.

Uiteraard kwamen er nog andere delegaties uit ons land aan deze conferentie te pas.  Op de vooravond ervan werd iedereen er uitgenodigd op de Belgische ambassade en dit zowel met het oog op een wederzijdse kennismaking als om een losse babbel te kunnen slaan m.b.t. de standpunten die tijdens deze belangrijke bijeenkomst zouden verdedigd worden (belangrijk omdat, zoals iedereen weet, er zich op dit ogenblik in de wereld een ernstig voedselprobleem stelt).

Tot zijn verbazing vernam Bart Laeremans dat minister Michel, bevoegd voor Ontwikkelingssamenwerking, verboden had dat een Vlaams-Belanger aan de vergadering zou deelnemen.  

De volgende dag kwamen dezelfde mensen op de Belgische ambassade opnieuw samen, maar weer moest Laeremans vernemen dat hij niet mocht uitgenodigd worden.

Hierop nam Bart contact op met de Kamervoorzitter Herman van Rompaey om hem te vragen tussenbeide te komen.  Tenslotte was hij in Rome in opdracht van het parlement en daar heeft geen enkele minister wat mee te maken (scheiding der machten).  De telefoontjes van de parlementsvoorzitter mochten echter niet baten.  Michel bleef koppig en arrogant weigeren.

Tijdens het vragenuurtje van de Kamer voelde ik gisteren Eerste Minister Leterme hieromtrent aan de tand.  Ik moet eerlijk bekennen dat zijn antwoord mij verbaasde: hij zei nl. dat hij de minister hieromtrent zou bevragen en het klonk alsof hij wou vertellen dat hij hem op het matje zou roepen.  Ik ben benieuwd, maar vrees dat dit allemaal weinig aarde aan de dijk zal brengen.  Indien we echt in de toekomst vernederende incidenten van deze aard willen vermijden is er maar één oplossing: adieu aan de Walen en Vlaamse onafhankelijkheid!

15:17 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bart laeremans, charles michel, rome |  Facebook |

29-05-08

EEN NIEUW HOOFDSTUK IN DE GENTSE HOOFDDOEKENSAGA

hoofddoek

Dinsdag jl. kaartte Groen! in de Gentse gemeenteraad plots opnieuw het hoofddoekendossier aan.  De bedoeling was bij verrassing en gebruik makend van de afwezigheid wegens een dienstreis of wegens een ziekte van een paar VLD’ers, het verbod waartoe vorig jaar beslist werd, ongedaan te maken.  De poging mislukte.

Een en ander bracht mij echter tot volgende bedenkingen. 

Dit hoofddoekendebat nu al meer dan anderhalf jaar aan.  De eerste schermutselingen hieromtrent vonden immers op het einde van de vorige legislatuur plaats n.a.v. een vraag die ik in de gemeenteraad stelde m.b.t. de toepassing van de deontologische code voor het stadspersoneel.  Ik had namelijk vernomen dat in enkele diensten ambtenaren een islamitisch hoofddoek droegen en was van mening dat dit niet met deze deontologische code in overeenstemming was aangezien deze politieke, filosofische en religieuze propagandavoering tijdens de werkuren verbiedt.  Vanaf januari 2007 kwam ik regelmatig op dit dossier terug, tot ik in opdracht van de Vlaams-Belangfractie in mei van dat jaar een voorstel van resolutie indiende om het college te vragen hoofddoeken te verbieden.  De bedoeling was het debat – dat tot dan toe steeds door de meerderheid ontweken werd – eindelijk te kunnen voeren en tegelijkertijd elk lid van de gemeenteraad kleur te doen bekennen.  Op een voorstel tot resolutie volgt immers altijd een stemming. 

 Het hoofddoek: een politiek item 

De burgemeester heeft toen de behandeling van het voorstel laten uitstellen, om er later een speciale gemeenteraadsavond aan te wijden. 

Van dan af werd het hoofddoekendebat in Gent de focus van de strijd tegen de islamisering.  Anders gezegd van de strijd voor het behoud van de scheiding tussen kerk en staat.

Dit laatste principe is totaal tegengesteld aan het theocratisch monotheïsme van de islam.  Mohammed bracht als profeet niet alleen een godsdienstige leer, maar ook de politieke vertaling hiervan.  M.a.w. de theologie van de islam impliceert met zoveel woorden de wijze waarop de maatschappij moet georganiseerd worden, en dit tot en met de invoering van een islamitisch strafwetboek (de sharia). 

In tegenstelling hiermee moet vastgesteld worden dat – alhoewel het christendom ook wel meer dan eens in het theocratisch bedje ziek was – het principe van de scheiding tussen kerk en staat van in het prilste begin in de leer van Christus gedoceerd werd: “Geef aan de keizer wat de keizer toekomt”.

Tijdens de verschillende debatten die in de gemeenteraad m.b.t. de hoofddoeken plaatsvonden, toonde ik bovendien aan dat ditzelfde principe sinds de middeleeuwen deel uitmaakt van onze westerse tradities.  De ideeën van de Franse Revolutie hebben deze scheiding nog meer geïnstitutionaliseerd en al kende de hogere kerkelijke hiërarchie tijdens de 19e en de 20e eeuw wel af en toe ernstige klerikale oprispingen, het principe van de scheiding tussen kerk en staat werd bij ons nooit meer in vraag gesteld.  Vanzelfsprekend ligt dit principe de vrijzinnigheid nauw aan het hart.  Ik begrijp dan ook niet dat het precies de Genste socialisten zijn (niemand is vrijzinniger dan de Gentse socialisten) die de hoofddoeken verdedigen.  Ze lieten nog niet zo lang geleden de kruisbeelden op lijkwagens verbieden, maar willen het dragen van een hoofddoek toelaten.  Soms heb ik de indruk dat de Sp.a meer anti-christelijk dan vrijzinnig is en conform de oude leuze “liever Turks als Paaps” de islam verkiest boven het christendom.  Een voorbeeld: tijdens de jongste gemeenteraad sprak ik op een gegeven moment het woord “evangelie” uit.  Schepen Temmerman beklemtoonde toen onmiddellijk dat zij het woord niet kende.  Ik ben ervan overtuigd dat zij dit over de koran zou gezegd hebben.

Wat er ook van zij, ik kan er niet van uit vast te stellen dat het precies de linkse partijen Groen! en Sp.a zijn die inzake het hoofddoekendebat een klerikaal standpunt innemen.

 Het hoofddoek: een politieke bom 

Dit alles brengt met zich mede dat de zaak van de hoofddoeken die ik in december 2006 voor de eerste keer ter sprake bracht, ondertussen politiek dominant geworden is.  Voor de eerste keer in twintig jaar tekent zich een duidelijke scheiding in visie af tussen socialisten en liberalen.  N.a.v. het debat van november 2007 kon nog beweerd worden dat het afgesproken was dat beide coalitiepartners hun eigen visie zouden ontwikkelen en dat dit geen invloed op de coalitie zou hebben.  Dit liedje hebben we de laatste dagen niet meer gehoord.  Logisch: het ging deze keer niet meer uitsluitend om een verschil in opvattingen, maar duidelijk om, zoals hierboven reeds gezegd, het meewerken - zo niet het medeplichtig zijn - van de Sp.a aan de snode plannen van Groen! om misbruik te maken van de afwezigheid van schepen Van Rouveroy – van wie iedereen wist dat hij tijdens deze gemeenteraadszitting op dienstreis zou zijn – om dit dossier opnieuw aan te kaarten en een nieuwe en andere beslissing af te dwingen. 

Dat in een coalitie die al zo lang stand houdt, het af en toe wel moet kunnen dat de twee partijen afwijkende politieke meningen naar voor brengen is één zaak, dat één van beide samen met een oppositiepartij tegen de andere gaat complotteren is een andere.  Zoiets kan niet anders dan ernstige gevolgen hebben voor Paars in Gent en laat ons eerlijk zijn: wat de Sp.a hier gedaan heeft, was doodgewoon onfair en achterbaks.  Toen de Sp.a op de hoogte gebracht werd van de plannen van Groen!, had ze op zijn minst kunnen zeggen: wij willen een nieuw gemeenteraadsbesluit omtrent de hoofddoekenkwestie best steunen, maar wel op voorwaarde dat het spel eerlijk en fair wordt gespeeld.  Het kan niet anders dan dat de achterbaksheid van de socialisten m.b.t. dit dossier een slechte smaak bij de liberalen heeft achtergelaten.  Dat schepen Van Rouveroy t.g.v. een en ander hals over kop uit Egypte moest terugkeren en schepen Uyttendaele de start van haar chemotherapie omwille van de stemming van dinsdagavond moest uitstellen, zal aan de zaak zeker geen deugd hebben gedaan.

En dan is er nog de schade bij CD&V.  Het is alles behalve aantoonbaar, maar iedereen voelt met de ellebogen aan dat ook de CD&V-dames Zuster Monica Van Kerrebroeck en Anne Martens in het complot werden betrokken.  Zonder enige scrupule hebben de dames door hier in te stappen het reeds gehavende beeld van de christen-democraten (elke verkiezing gaan ze fors achteruit) in de Arteveldestad nog een stuk meer beschadigd.  Het is ondenkbaar dat dit zonder gevolgen zou blijven en een en ander zal zeker niet bevorderlijk zijn voor het installeren van een klimaat van vertrouwen tussen CD&V en Groen!.  Groen!, een partij die ook gehavend uit de strijd komt.  Niet alleen is haar plan mislukt, maar bovendien heeft dit laatste aangetoond dat deze partij – die zich steeds weer zo maagdelijk voorstelt – geen enkel gewetensbezwaar heeft als het er op aankomt op de meest cynische wijze te werk te gaan.  Misbruik maken van de aangekondigde afwezigheid van een schepen wegens dienstreis en van een andere die in therapie moest gaan, om op bepaalde beslissingen terug te komen, is noch min noch meer onfatsoenlijk.

Het komt hier op neer dat de wijze waarop het hoofddoekendebat gevoerd werd, voor alle politieke formaties (behalve het Vlaams Belang) behoorlijk schadelijk is geweest.  Dit allemaal omdat het Vlaams Belang het anderhalf jaar terug nodig vond (en nog steeds nodig vindt) de godsdienstige neutraliteit en de scheiding tussen kerk en staat tegen de oprukkende islam te verdedigen.  Een merkwaardig resultaat, dat ons er zeker niet van zal weerhouden onze strijd voor de Europese waarden en tradities verder te zetten.  Uit sommige bronnen vernemen we dat de groenen eerlang opnieuw een poging zullen doen om het hoofddoekendecreet ongedaan te maken.  Ze zullen het Vlaams Belang op hun weg vinden.  Wij weten immers dat meer dan 80 procent van de Gentenaars in dit debat achter ons standpunt staat. 

15:49 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, cd v, vld, hoofddoek, spa |  Facebook |

07-05-08

HOOFDDOEKENVERBOD GENT: EEN VLAAMS-BELANGOVERWINNING!

hoofddoek In een artikel dat vandaag in Het Laatste Nieuws (editie Gent) verscheen, wordt medegedeeld dat op 1 september het hoofddoekenverbod in Gent van kracht zal zijn.Dit is de bekroning van een politiek offensief dat ik reeds in december 2006 met een interpellatie ingezet had.  Ik zag er mij toe verplicht regelmatig op de zaak terug te komen, maar zoals u weet haalde het Vlaams Belang eind november 2007 de buit toch binnen, toen het in het raam van een alternatieve meerderheid de sp.a en Groen! in de gemeenteraad schaakmat kon zetten door een verbod op het dragen van een hoofddoek te laten goedkeuren.Schepen Fatma Pehlivan, die zelf van Turkse oorsprong is, haalde daarna allerlei vertragingsmanoeuvres uit, waarvan het laatste eruit bestond de voogdijminister om raad te vragen over de manier waarop het gemeenteraadsbesluit in toepassing moet gebracht worden.Ik ben bijzonder blij dat het advies van deze laatste gebaseerd is op het personeelsreglement, dat verbiedt dat politieke, ideologische en levensbeschouwelijke propaganda tijdens de diensturen zou gevoerd worden.Het was nl. op basis van dit artikel dat ik in bovenvermelde interpellatie het verbod op het dragen van hoofddoeken had geëist.  Het Gentse stadsbestuur stuurde mij toen wandelen en beweerde dat mijn argument geen hout sneed…het tegendeel is nu bewezen!

14:38 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: hoofddoek, pehlivan, vlaams belang |  Facebook |

29-04-08

BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE OF…HET LAND VAN MAGRITTE

magritte

Het is heus niet toevallig dat schilders die in de surrealistische school thuis hoorden, bij ons gewerkt hebben.  Het volstaat de dagelijkse politiek oppervlakkig te bekijken, om tot de slotsom te komen dat Vlaanderen voor hen de gedroomde biotoop was.

Neem nu Brussel-Halle-Vilvoorde (afgekort in BHV).  Na jarenlang op alle toonaarden herhaald te hebben dat dit kiesarrondissement moest en zou gesplitst worden, hebben de Vlaamse partijen begin november van vorig jaar de euvele moed gehad deze splitsing in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken eenzijdig goed te keuren.  Alle Vlaamse partijen trouwens behalve uiteraard Groen!  Maar ja, is deze partij wel Vlaams?  Onmiddellijk daarna hebben de Franstalige partijen gebruik gemaakt van wat in ons gecompliceerd staatssysteem “de procedure van het belangenconflict” genoemd wordt, om te kunnen beletten dat deze splitsing ook in de plenaire zitting van de Kamer dankzij de Vlaamse meerderheid zou doorgevoerd worden.

De Vlaamse politieke partijen hebben hieromtrent toen steen en been geklaagd door o.m. te beweren dat deze procedure hier in feite door de Franstaligen misbruikt werd.  De zes maanden uitstel van executie, die deze laatsten met deze methode hebben kunnen bekomen, is ondertussen voorbij.  De Vlamingen zouden bijgevolg hun voorstel op 8 mei kunnen laten goedkeuren, zodat dit dossier eindelijk achter de rug zou zijn.  Tenzij…er een nieuwe procedure m.b.t. uitstel van de behandeling in de plenaire in gang zou gezet worden.  Want het is inderdaad zo dat de Franstaligen opnieuw een belangenconflict kunnen inroepen en dus opnieuw een en ander voor zes maanden kunnen lam leggen.

Elk rationeel mens zou er vanuit gaan dat de Vlamingen in die omstandigheden aan de Franstaligen zouden laten weten dat het nu wel welletjes geweest is en dat het geen zin heeft de opschortende procedure nog eens te herhalen vermits op het einde van de rit de splitsing van BHV een realiteit zal zijn.  Elk redelijk mens zou hier vanuit gaan.

Het moet zijn dat bij ons de redelijkheid zoek is, want wat stellen wij nu vast?  Dat de mensen van de Vlaamse regeringspartijen – en in het bijzonder deze van de CD&V/N-VA – sinds zondag er de Franstaligen van proberen te overtuigen opnieuw een belangenconflict in te roepen.  Het nummertje dat CD&V/N-VA-senator Hugo Vandenberghe op 27 april in dit verband voor de RTBF-camera’s opvoerde tijdens de uitzending van het programma Mise au Point, was op dat vlak sterker dan wat Magritte en alle andere surrealistische kunstenaars ooit samen hebben kunnen produceren.

Had ik gelijk wanneer ik stelde dat al deze artiesten nergens zo goed als bij ons hadden kunnen aarden?

   

17:22 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: magritte, bhv, mise au point, rtbf |  Facebook |

03-04-08

HET SCHADUWKABINET VAN DE PS

AF8F8HKCAMOOTNGCAGQUL7KCAHABN87CAUAXVKYCAE2AIZRCAU85953CAZY9EGTCAWXMM03CA6CY1MMCAGYP1UOCAMGCOUCCA3DEXPACAYXVKSKCAJ240WDCA3LEM21CAL68576CAJ13UKVCA2706AYCAV0JDVS

Velen keken vreemd op toen ze gisteren vernamen dat de PS een schaduwkabinet heeft opgericht.  Normaal zou dit een oppositie-initiatief moeten zijn (vooral in Angelsaksische landen is dit de traditie)…maar de PS zit zelf in de regering.

Ik begrijp deze verbazing niet.  We weten toch al lang dat duisternis en schaduw de natuurlijke biotoop vormen waarin deze partij functioneert…

10:37 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ps, schaduwkabinet |  Facebook |

31-03-08

GEERT WILDERS ZET ZIJN TEGENSTANDERS SCHAAKMAT

Fitnathemovie
Het is misschien een beetje lapidair uitgedrukt, maar met zijn ondertussen fel besproken film (“omstreden” zou de VRT zeggen) wou Geert Wilders de waarachtigheid van twee stellingen aantonen: de islam is alles behalve verdraagzaam en…Europa en het Westen zijn te laf om zich hiertegen te verzetten.

Dit is hem aardig gelukt. 

Voor wat de islam betreft wil ik het niet hebben over de reactie van een aantal landen en organisaties in het Midden-Oosten en Azië.  Deze zijn uiteraard scherp en fel.  Niets nieuws onder de zon dus.

Voor wat Europa en meerbepaald wat Nederland en België betreft, zeggen de media ons dat de islamitische belangengroepen en religieuze organisaties uitzonderlijk rustig bleven.  Op het eerste gezicht lijkt dit wel zo, maar wie eventjes naar die reacties luistert merkt al gauw dat ze in feite pisnijdig zijn.  Alleen laten de betrokkenen hun nijd de vrije loop niet.  Ze beseffen maar al te goed dat dit voor de verdediging van hun zaak contraproductief zou zijn.  De eerste islamitische reactie die ik op de radio mocht horen, luidde dat de film op artistiek vlak allesbehalve was (alsof het brengen van een kunstproduct hier de bedoeling zou geweest zijn).  Er werd aan toegevoegd dat het bovendien allemaal beelden waren die wij al hadden gezien (alsof dat dit ze minder gruwelijk maakt. De beelden uit de concentratiekampen hebben wij ook allemaal al gezien), de citaten uit de koran waren uit hun context gehaald en er werd uiteraard nogmaals herhaald dat de radicale moslims niet representatief zijn voor de ganse islamitische gemeenschap.  Om de maat vol te maken werd dan ook nog gesteld dat Wilders in feite dezelfde argumenten gebruikte als Al Quaeda, maar dan omgekeerd en dat dit duidelijk aantoonde dat er in feite weinig verschil bestaat tussen de Nederlandse politicus en de islamitische terreurorganisatie (sic).

Neem mij niet kwalijk.  Je moet links-progressief zijn en dus bewust politiek blind om dit allemaal te willen geloven.

Voor wat de citaten uit de Koran betreft is Wilders behoorlijk sober geweest.  Hij zou er om zijn gelijk aan te tonen veel meer kunnen gebruikt hebben. 

Dat de radicale islam niet representatief is voor alle islamieten zal wel waar zijn, maar de islamitische organisaties – die nu beweren dat de film van Wilders hen pijn gedaan heeft – zouden tenminste met veel meer woorden en vooral veel duidelijker van het islamterrorisme afstand kunnen en moeten nemen.  Mochten zij bv. nu eens zeggen dat de bommen van Al Quaeda hen veel meer kwetsen dan de film van Wilders, zou dat hun zaak beter dienen. 

Voor wat de lafheid van het Westen betreft, denk ik dat de wildste verwachtingen van Wilders overtroffen werden.  Hebt u het al ooit meegemaakt dat niet alleen de Nederlandse regering maar zelfs de Europese Unie op voorhand reeds afstand namen van een film die ze niet eens hadden gezien en zelfs lieten weten dat ze de gerechtelijke overheid zouden vragen welke maatregelen ertegen genomen konden worden?  Van vrije meningsuiting en mensenrechten gesproken…

Tenslotte dit nog: het feit dat de film van het net moest genomen worden omdat de personeelsleden van de provider bedreigd werden en dat niemand hiertegen durfde protesteren spreekt bovendien boekdelen.  We zullen uiteindelijk de islamieten nog gelijk moeten geven: het Westen is decadent.

14:29 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geert, wilders, fitna |  Facebook |

19-03-08

DE VERENIGDE NATIES TEGEN VLAANDEREN

vn

De CERD, ooit van gehoord? Ik ook niet, tot vorige week tenminste. Die ochtend vernam ik immers via het radionieuws dat CERD, een organisatie van de Verenigde Naties die zich specialiseert in racismebestrijding (het letterwoord staat voor International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) in een verslag Vlaanderen aan de kaak stelde voor allerlei perverse vormen van racisme, o.m. in het kader van de Vlaamse wooncode, de sociale kavels van de gemeente Zaventem en… uiteraard het bestaan van het Vlaams Belang.

Toen ik in de Kamer na enig opzoekwerk dit verslag op de kop kon tikken, moest ik inderdaad vaststellen dat het op ongeveer de ganse Vlaamse samenleving betrekking had ... zij het dat er toch niets in te lezen stond over Lo-Reninge of Zoutenaaie.

Bij nader inkijken begon ik echter stilaan te ontdekken vanwaar de beschuldigingen kwamen. De Franstalige liga voor de rechten van de mens had duidelijk de pen van de opstellers van het rapport vastgehouden. Zo kan je er in lezen dat de Vlamingen “Flemish” spreken. Een letterlijke vertaling voor “Flamand”. Engelstaligen weten dat onze taal het Nederlands is en gebruiken dan ook het woord “Dutch”. Franstaligen gunnen ons echter het Nederlands als taal niet en proberen nog steeds de indruk te geven dat wij een soort dialect spreken dat dan “Le Flamand” heet.

Ook is er in het document sprake van de “anti-freedom parties”, een letterlijke vertaling van de Franse uitdrukking: partis liberticides, een scheldwoord dat de Franstalige pers voor het Vlaams Belang voorbehoudt.

Een andere aanwijzing: Volgens het document was de vroegere naam van het Vlaams Belang: Vlaams Block, een schrijfwijze die de Franstaligen af en toe gebruiken.

Helemaal ergerlijk is echter dat zowel vertegenwoordigers van de Vlaamse als van de federale regering aan de werkzaamheden van de CERD bij het opstellen van het document hebben meegewerkt zonder dat zij blijkbaar hun respectievelijke regeringen hebben verwittigd. T.o.v. wie zijn die mensen loyaal?

Het toppunt is echter dat de CERD die binnen de Verenigde Naties toch een van de organisaties zou moeten zijn die gespecialiseerd is in mensenrechten, in het verslag aandringt op het financieel droogleggen en zelfs op het verbieden van het Vlaams Belang. Het Vlaams Belang zou immers racistisch zijn. Maar er werd met het Vlaams Belang nooit contact opgenomen. Weten deze specialisten van de mensenrechten dan niet dat wie beoordeeld of veroordeeld wordt op zijn minst gehoord moet worden?

Uiteraard maakten de Franstaligen veel misbaar over de inhoud van dit rapport en gebruiken ze het tegen Vlaanderen. Beseffen deze heren dan niet dat hun anti-Vlaams gehets (nu ook al op internationaal vlak), steeds meer Vlamingen ervan overtuigt dat onafhankelijkheid het enige middel is om aan hun haatcampagnes te ontsnappen.

Waar wij in Vlaanderen echter nooit vanaf zullen geraken is de collaboratieneiging van chi-chi-links met de franskiljons.

Heel de Vlaamse pers heeft zich geërgerd aan het verslag van de CERD, behalve … De Morgen die het samen met de Groen!-fractie van de Kamer op gejuich heeft onthaald. Vanwaar toch die permanente neiging tot nestbevuiling?

12:14 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: cerd verenigde naties |  Facebook |

12-03-08

VLAAMS BELANG GENT IN HET OFFENSIEF

gent
Het is nooit mijn bedoeling geweest deze weblog als een soort propagandamachine voor het Vlaams Belang te gebruiken.  Ik heb hem tot hiertoe vooral gebruikt (en ik zal dit ook blijven doen) voor het uiten van persoonlijke standpunten, bedenkingen, enz. m.b.t. de maatschappij waarin wij leven.Ik ben echter ook federaal volksvertegenwoordiger van het Vlaams Belang en fractieleider van deze partij in de Gentse gemeenteraad, waar ze de grootste oppositieformatie is.U zal dan ook begrijpen dat ik af en toe zaken die zuiver partijpolitiek zijn onder uw aandacht wil brengen.Daar op dit ogenblik het Vlaams Belang in de Arteveldestad zeer actief is en regelmatig behoorlijk scoort, ook in de lokale media, vond ik het nodig u hiervan te informeren en dit met drie zeer recente persmededelingen, die stuk voor stuk betrekking hebben op Gentse situaties: 1) Wanbeheer en oneigenlijk gebruik van federale subsidies door de allochtone voetbalclub VZW FC Avrasya (27 februari) Nadat zij vanuit verschillende kanten vernomen hadden dat er zich financiële problemen voordeden bij de allochtone voetbalclub FC Avrasya en dat dit met een aantal onregelmatigheden te maken had, stelde Vlaams-Belanggemeenteraadslid Kristina Colen een aantal vragen aan de Gentse schepen voor Sport, Christophe Peeters. Uit het antwoord dat ze van hem ontving en dat u als bijlage wordt overgemaakt, blijkt o.m. dat bedragen, die bij wijze van subsidie door het Federaal Impulsfonds voor Migrantenbeleid toegekend werden aan de allochtone voetbalvereniging VZW FC Avrasya voor de renovatie van de accommodatie van haar voetbalterrein, aangewend werden voor o.m. het organiseren van een voetbaltoernooi en het betalen van achterstallige bondskosten. Dit heeft tot gevolg dat de club op dit ogenblik met een ernstige financiële put te kampen heeft omdat de aannemer, aan wie de renovatiewerken toevertrouwd werden, onbetaald blijft en dat de club nu een vordering van minstens 33.145,79 euro boven het hoofd hangt. Volksvertegenwoordiger Francis Van den Eynde zal zo spoedig mogelijk de regering omtrent één en ander aan de tand voelen.Gans de zaak toont immers aan dat er omwille van de politieke correctheid veel te laks omgesprongen wordt met de subsidies voor allochtone verenigingen, en dat strengere voorwaarden en een meer stringente controle in dit verband meer dan noodzakelijk zijn. 2) Geen Turks in Gentse scholen! (4 maart) Het Vlaams Belang verneemt met verontwaardiging dat schepen voor Onderwijs Rudy Coddens besloten heeft een deel van de 67.000.000 euro die hij in onderwijs mag investeren, zal gebruiken om in een aantal Gentse kleuterscholen Turkse lessen in te richten.Het Vlaams Belang protesteert hiertegen met klem. Het staat immers vast dat de lessen in het Turks de integratie van allochtone kleuters en hun gezin ernstig zal afremmen. Iedereen is er bovendien van overtuigd dat de gemakkelijkste en beste methode om kleuters een taal aan te leren er in bestaat hen volledig in een taalbad onder te dompelen.Men kan zich ook ernstige vragen stellen met betrekking tot de pedagogische waarde van het project. Vlaanderen heeft bovendien tot het begin van de jaren ’60 nefaste ervaringen gehad met een vorm van tweetalig onderwijs in een aantal taalgrensgemeenten. Dit tweetalig onderwijs werd trouwens om pedagogische redenen afgevoerd.Niet in het minst verwijzen wij bovendien naar de wet van 30 juli 1963 houdende de taalregeling in het onderwijs. Deze bepaalt immers uitdrukkelijk dat de onderwijstaal het Nederlands is in het Nederlandse taalgebied (art. 4). Deze wet geldt voor alle officiële inrichtingen (scholen) voor kleuter-, lager, middelbaar, normaal, technisch, kunst- of buitengewoon onderwijs en dezelfde door het Rijk gesubsidieerde of erkende vrije inrichtingen (art. 1).Men moet daarnaast beseffen dat de overgrote meerderheid van de Vlaamse kleuterleiders en –leidsters de Turkse taal niet machtig is. Deze maatregel komt er dus op neer dat het allochtoon onderwijzend personeel bevoordeeld wordt, en dit in een maatschappij die zich steeds meer op de principes van de non-discriminatie beroept.Ook stelt zich de vraag op welke wijze kan nagegaan worden of de betreffende personeelsleden wel pedagogisch bevoegd zijn om onderwijs in het Turks te verstrekken. Het aanleren van de Turkse taal is vooralsnog niet opgenomen in het leerprogramma van de pedagogische opleidingen.Tenslotte vraagt het Vlaams Belang zich af of het de bedoeling is in Gent later ook onderwijs in nog andere vreemde talen in te richten.Gemeenteraadslid Wis Versyp zal dan ook in de eerstvolgende vergadering van de Commissie Onderwijs van de Gentse gemeenteraad schepen Coddens over dit project aan de tand voelen.Vlaams volksvertegenwoordiger Johan Deckmyn zal in het Vlaams Parlement minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke interpelleren, want ook deze laatste staat blijkbaar kritisch tegenover dit Gents project. 3) Vlaams Belang-gemeenteraadslid  Ortwin Depoortere dient klacht in tegen burgemeester (7 maart)

Vlaams Belang-gemeenteraadslid Ortwin Depoortere dient een klacht in tegen burgemeester Daniël Termont (sp.a) vanwege zijn antwoord in de gemeenteraad op een vraag over de bezoldigde mandaten van de schepenen en de burgemeester.
Artikel 70 van het gemeentedecreet bepaalt dat de bijkomende bezoldigingen en vergoedingen van het college niet hoger mogen zijn dan 1,5 keer de wedde van een Vlaams parlementslid en legt de verplichting op om de bezoldigde activiteiten schriftelijk mee te delen aan de gemeenteraad. Volgens Depoortere moet naast de mandatenlijst ook de bijhorende vergoedingen meegedeeld worden. Burgemeester Termont antwoordde dat hij in april enkel de mandatenlijst zal bezorgen. Maar daarmee neemt het Vlaams Belang geen genoegen.
Artikel 70§4 van het gemeentedecreet handelt immers over de cumulatiebeperking. Het lijkt dan ook niet meer dan logisch dat de burgemeester en de schepenen de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard meedelen aan de gemeenteraad.  Deze bezoldigingen mogen trouwens niet meer bedragen dan anderhalve maal de wedde van een Vlaams parlementslid.
 Raadslid Depoortere heeft daarom aan de gouverneur gevraagd om de burgemeester en de schepenen van de stad Gent op de bepalingen van artikel 70 van het gemeentedecreet te willen wijzen, hen de juiste interpretatie van dit artikel te willen toelichten en hen aan te manen om zich op korte termijn te schikken naar de bepalingen ervan door het overzicht van de vergoedingen, wedden en presentiegelden die voortvloeien uit de uitoefening van een openbaar mandaat, een openbare functie of een openbaar ambt van politieke aard mee te delen aan de gemeenteraad. 

14:22 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: avrasya, vlaams belang, termont, turkse lessen |  Facebook |

06-03-08

POL VAN DEN DRIESSCHE: PURITEINS EN VROOM

zuid-afrika

Twee dagen voor hij tot voorzitter verkozen werd, diende Bruno Valkeniers, de nieuwe patroon van het Vlaams Belang, een aantal vragen te beantwoorden voor het televisieprogramma “De Keien van de Wetstraat”.

Tijdens dit interview verklaarde hij terloops over Zuid-Afrika het volgende: “Ik had geen problemen met de apartheid.  De slachtoffers hadden dit natuurlijk wel.”  Wat later zei hij in De Standaard: “Wie graaft in mijn verleden, zal ontdekken dat ik als student, ten tijde van de apartheid, altijd een voorstander ben geweest van Zuid-Afrika”.

Dit was voldoende om het journalistiek wereldje in dit land op zijn kop te zetten.

Het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime is twintig jaar dood en maakt dus definitief deel uit van de geschiedenis, maar dit belette niet dat in de dagen die op de verklaring volgden, Bruno Valkeniers in eerste instantie – maar ook een behoorlijk aantal andere Vlaams Belangers – door journalisten opgebeld werden om hen te vragen of de partij de laatste jaren ooit van dit regime afstand had genomen.

Ik kreeg De Morgen aan de lijn en reageerde op die vraag met de woorden: “Neen, maar ik heb ook nog nooit afstand genomen van het Romeinse Rijk en de CD&V heeft tot hiertoe nooit de Franse inval van 1302, die tot de Slag der Gulden Sporen leidde, veroordeeld”. 

Maar het woord “Zuid-Afrika” is uitgesproken geweest en wie dit doet, verspreidt (tot het einde der tijden) een geur van solfer en helleroet.

Wie natuurlijk zijn duit in het zakje moest doen, was ex-VU’er, ex-redacteur bij Het Nieuwsblad, ex-VTM’er, enz. Paul Van Den Driessche, nu tijdelijk Senator in opvolging van Leterme.  Hij greep naar zijn pen en pleegde in De Standaard een vlammende vrije tribune tegen Valkeniers en het Vlaams Belang.

Na een aantal argumenten tegen de ondertussen al lang begraven apartheid te hebben opgesomd (heel veel weet hij hier niet over. Zo beweert hij dat in het toenmalige Zuid-Afrika kleurlingen en zwarten niet langs de voordeur van banken en winkels mochten binnen gaan, wat langs geen kanten met de waarheid strookt), haalt hij dan de banvloek van de weldenkenden boven: de WERELDGEMEENSCHAP had het systeem aan de kaak gesteld.

Voila, zoals in de oude klerikale tijd: Roma locuta, causa finita (Rome heeft gesproken, de zaak is beslecht).

Dit is tenminste het standpunt van zijne eminentie de aartsbisschop van de politieke correctheid: Paul Van Den Driessche, die onmiddellijk daarna Valkeniers naar een morele brandstapel verwijst omdat hij ook nog het volgende verklaard heeft: “Met de kennis van vandaag is het gemakkelijk om de gebeurtenissen uit het verleden te veroordelen.  Kijk maar naar wat er hier in Vlaanderen met de collaboratie gebeurt.”

Deze genuanceerde benadering volstaat om Polleke te doen schuimbekken.  Hij knoopt hier onmiddellijk Ubermenschen en Untermenschen aan vast alsof Valkeniers op hartstochtelijke wijze het nationaalsocialisme had verdedigd.

Kortom: wie het stuk gelezen heeft begrijpt dat Van Den Driessche een puritein is, maar dan een puritein van de politieke correctheid.  Het volstaat hier lichtjes van af te wijken om door hem meteen met alle zonden van Israël te worden beladen.

Zoals vele puriteinen wordt Van Den Driessche uiteindelijk echter ridicuul.  Hij probeert immers zijn kwezelarij te verantwoorden door zich in dit artikel ook nog op zijn christen zijn te beroepen.  Hem oppervlakkig te kennen volstaat echter om te weten dat daarvan tot hiertoe in zijn leven zeer weinig te merken was (wat ik beoordeel noch veroordeel).

Maar goed, ik zal hem voortaan, als hem dit plezier kan doen, Paul de Vrome noemen…

17:09 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) | Tags: bruno valkeniers paul driessche zuid-afrika |  Facebook |

DE MORGEN, BELGIE EN…DE RATIO

cochez

Ik heb het op deze weblog al meer dan eens gehad over De Morgen als spreekbuis van die mensen die zich in Vlaanderen links en progressief noemen, en zich merkwaardig genoeg precies daarom politiek steeds maar verder aan de kant scharen van de monarchie, het establishment, de hogere clerus, enz. (kortom: de traditionele schietschijven van links).

Merkwaardig genoeg zijn er omstandigheden die er af en toe de krant toe dwingen van deze tricolore marxistische lijn af te wijken. 

Zo is er bv. de reeks die dezer dagen van de hand van Tom Cochez verschijnt onder de titel “Valkuilen voor het VB”.  Hierin probeert hij zijn lezers ervan te overtuigen dat het Vlaams Belang langs alle kanten door zeer gevaarlijke valkuilen omringd is.  Eén daarvan zou het succes zijn van het zgn. Vlaams kartel tussen CD&V en N-VA.

Bijna triomfantelijk schrijft Cochez dat het het Vlaams Kartel is en niet het VB dat de onafhankelijkheid van Vlaanderen op de politieke agenda heeft gezet. 

Mij gaat het hier niet over het feit of deze stelling al dan niet zou kloppen.  Wel stel ik verbaasd vast dat Cochez en de zgn. linkse intellectuelen van De Morgen in die omstandigheden blijkbaar veel minder problemen hebben met de Vlaamse onafhankelijkheid…echt rationeel is dit allemaal niet.

17:05 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: tom cochez bart dewever |  Facebook |

29-02-08

DIE PAUL GOOSSENS TOCH…

goossens Een aantal prominente Vlamingen die zichzelf "links" situeren, hebben een manifest uitgegeven (het Gravensteenmanifest) waarin zij zich n.a.v. de huidige communautaire moerlemei aan de kant van Vlaanderen scharen.  Heuglijk nieuws.  Eindelijk “linksen” die consequent met zichzelf willen zijn.  Want geef toe, hoe kan je op het epitheton “links” beroep doen en dan aan de kant van de monarchie en van het conservatieve Belgicisme gaan staan? Als “rechtse” zal ik het als een eer beschouwen samen met deze mensen voor een vrij, onafhankelijk, democratisch en transparant Vlaanderen te mogen strijden. (ik zet de begrippen “links” en “rechts” steeds opnieuw tussen aanhalingstekens omdat ze voor mij slechts een relatieve waarde hebben)Wie helemaal niet gelukkig is met het Gravensteenmanifest, is dhr. Paul Goossens, mei 68’er van het zuiverste water, en het links geweten van Vlaanderen.  Samen met een aantal andere pausen van de progressieve ideologie in dit land, heeft hij immers al een tijd terug het dogma uitgevaardigd dat er geen heil bestaat buiten België en de monarchie en dat al wie anders durft te denken, een ketter is die als “extreem-rechts” moet worden gecatalogeerd en dus naar de brandstapel dient verwezen te worden.Er moet gezegd worden dat het regime lakeien van zijn allooi weet te bedanken.  Was het niet zo dat de revolutionair Paul Goossens voor enkele weken zijn 65e verjaardag in aanwezigheid van drie voormalige Eerste Ministers in een kasteel mocht vieren?

Paul Goossens heeft dus alle redenen om zich in zijn queue gebeten te voelen door de achttien ondertekenaars van het Gravensteenmanifest.  Hij zegt dit dan ook met zoveel woorden in een artikel dat hij gisteren gepleegd heeft in De Morgen, de Observatore Romano van weldenkend links in onze contreien.

Hij was echt boos toen hij het schreef, want het stuk is allesbehalve rationeel.

Enkele voorbeelden:

"Het is de fixatie op grondgebied en territorium die de "Vlaamse strijd" onvermijdelijk in nationalistisch, rechts en extreem-rechts vaarwater brengt.  Het nationalisme kan alleen bij de gratie van een afgebakend territorium bestaan..." schrijft hij.

We zouden Paul Goossens kunnen proberen diets te maken dat het nationalisme precies ontstaat waar een volk zich in zijn identiteit bedreigd voelt, m.a.w. waar er geen afgebakende grenzen zijn en er dus altijd conflictstof aanwezig is...maar zou dit zin hebben?

Verder in het artikel noemt Paul Goossens professor Vermeersch een “nuttige idioot”. En dan is er nog deze volzin: “In essentie pleiten de achttien voor separatisme.  Daar is niets mis mee, want ook domheid is een mensenrecht, zelfs voor professoren.”Paul Goossens is 65 jaar geworden, maar heeft blijkbaar nog steeds niet geleerd dat scheldwoorden meer zeggen over wie ze uitspreekt dan over de mensen voor wie ze bestemd zijn.  Maar ja, onze Paul is nu eenmaal het orakel van de weldenkenden en hoeft zich niet over zoiets te bekommeren…

10:26 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: paul goossens etienne vermeersch gravensteen manifest |  Facebook |

18-02-08

KOSOVO WEL, VLAANDEREN NIET…

kosovo

Kosovo werd gisteren (17 februari) onafhankelijk.

Dit is groot nieuws omdat internationaal gezien niet iedereen het er over eens is dat de Kosovaren zich zomaar van Servië mogen afscheuren.

Wat mij echter dit stuk doet schrijven, is het volgende: Kosovo, een land met 2,2 miljoen inwoners, scheurt zich op basis van de nationalistische overtuiging van deze inwoners af van Servië, wordt onafhankelijk en heeft bovendien ongetwijfeld de bedoeling eerlang in het raam van één of andere politieke constellatie deel uit te maken van een groter Albanië, en niemand van weldenkend links in Vlaanderen heeft hier iets op te zeggen.  De VRT vond het zelfs nodig heel wat aandacht te besteden aan het feit dat de verschillende Kosovaarse gemeenschappen uit onze steden uitbundig feest vierden.

In de verslaggeving was het bovendien duidelijk te merken dat de betrokken journalisten echt meevoelden.

Dit alles staat in fel contrast met de reactie van deze zelfde mensen van weldenkend links, wanneer zij horen gewag maken van een eventuele onafhankelijkheid van Vlaanderen (+/- 6 miljoen inwoners).  Dan komt deze onafhankelijkheidswens plots neer op… terugplooien op zichzelf, een zich afsluiten van de wereld, enz.

Van waar deze twee maten en twee gewichten?

16:21 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (2) | Tags: servie, onafhankelijkheid, vlaanderen, kosovo |  Facebook |

15-02-08

PS: PARTI SCANDALEUX

uyttendaele

De heer Marc Uyttendaele is advocaat en professor aan de Université Libre de Bruxelles.

Hij is ook de echtgenoot van Laurette Onkelinx, die tot voor kort Minister van Justitie was en in de huidige regering verantwoordelijk is voor het Departement Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Alhoewel de twee eerst genoemde banen hem zeker geen hongerloon opleveren, is het feit dat hij het bed deelt met de betrokken Waalse socialistische dame, waarschijnlijk wel het meest financieel interessante in zijn leven.

Een kleine drie jaar geleden onthulde het weekblad Knack immers al dat deze “raadsman” opvallend veel overheidsopdrachten binnen haalde.  Hij pleitte niet alleen herhaaldelijk voor het Waals Gewest, het Brussels Gewest, een aantal ministeriële kabinetten en federale overheidsdiensten waar de PS de dienst uitmaakt(e), maar ook voor behoorlijk wat socialistische gemeentebesturen (o.m. Evere, Sint-Gillis, Nijvel, Itres en Hoey). 

Ik vond het dan ook nodig een aantal goed gerichte parlementaire vragen te stellen over de erelonen en onkosten die door de paarse regeringsleden tijdens de laatste legislatuur aan het kantoor van Marc Uyttendaele betaald werden.

Uit de antwoorden die ik ontving bleek dat tot einde 2006 de geliefde man van Laurette Onkelinx vanwege de federale kabinetten meer dan 300.000 euro had ontvangen.

Ik moet er aan toevoegen dat ik geen becijferd antwoord kreeg van de ministers Flahaut, Landuyt en Dewael en ook niet van staatssecretaris Tuybens.

Het is bovendien zo dat toen ik die vragen stelde, er nog een aantal dossiers hangende waren en dat ik dus niet kon vernemen wat hiervoor zou betaald worden.  Omdat er geen misverstand zou over bestaan herhaal ik dat de geciteerde bedragen enkel maar betrekking hebben op de erelonen die Uyttendaele van de federale ministeries ontving.  Dus niet van het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of steden en gemeenten.

Het zou zo zijn dat toen Laurette Minister van Justitie werd, het kantoor Uyttendaele slechts 4 advocaten telde, terwijl dat er 25 geworden waren op het einde van de legislatuur.

Wie dacht dat één en ander in het gedrang zou komen op het moment dat Onkelinx geen minister meer was, had het verkeerd voor.

Voor een paar weken lekte een strategisch plan uit dat opgesteld was om ervoor te zorgen dat ook wanneer de PS in de oppositie zou terecht komen (dit werd toen gevreesd, maar is op dit ogenblik niet het geval), de werkgelegenheid voor “mijnheer Onkelinx” gewaarborgd zou blijven.

In dit document zet hij op zorgvuldige wijze uiteen hoe hij zijn klanten wil behouden en nog anderen wil bij aanwerven.

U zult begrijpen dat ik dit met mijn slecht karakter niet kon verdragen.  Om toch wat meer te weten te komen over de wijze waarop het kantoor Uyttendaele aan klantenwerving doet, heb ik dan ook een parlementaire vraag voorn Verhofstadt ingediend en tegelijkertijd een voorstel opgesteld om in de schoot van de Kamer een onderzoekscommissie m.b.t. deze zaak in het leven te roepen.

Ik zal u, beste lezer, uiteraard van de verdere evolutie van dit dossier op de hoogte houden.  Ondertussen mag je toch van één zaak zeker zijn: PS staat voor “Parti Scandaleux”!    

10:06 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ps, uyttendeale, onkelinx |  Facebook |

04-02-08

Paul Goossens, De Morgen en … de bourgeois

goossens

N.a.v. zijn 65ste verjaardag werd Paul Goossens door De Morgen als het ware heilig verklaard. In één van de verschillende lovende artikels die over hem in de krant verschenen, werd gezegd dat hij destijds in de strijd voor Leuven nog ‘Walen buiten’ had geroepen.

Vanzelfsprekend kon onze versleten mei ‘68er dit niet zomaar laten beweren. In een lezersbrief die onder de rubriek ‘Brief van de dag’ op 1 februari verscheen schrijft hij dan ook dat hij reeds n.a.v. de rellen van ’66 de hatelijke kreet: “Walen Buiten!” afgevoerd had en laten vervangen door de slogan: “Bourgeois Buiten!”. Hij voegt er aan toe dat de Vlaams nationalisten zich hier toen fel hebben tegen verzet maar dat hij n.a.v. de definitieve slag om Leuven in januari ‘68 de ideologische strijd gewonnen had en dat het “Walen Buiten” toen definitief van de Leuvense scène van volksvergaderingen en betogingen was geweerd.

Niets is minder waar.

Eerst en vooral was het roepen van “Walen Buiten” helemaal geen ideologische zaak. De slogan werd spontaan uitgevonden door de betogende studenten omdat:

  • Hij makkelijk te hanteren was omwille van de helderheid van de klanken ervan. (Vergelijk maar eens met de doffe klank van: “Bourgeois Buiten”)
  • Om de Franstaligen te provoceren
  • Last but not least omdat hij perfect kon gezongen worden op de ‘melodie’ van de sirenes van de politie- en rijkswachtvoertuigen. Het klonk dan: ‘Wáááálen Buiuiten’.

De Vlaams nationalisten hadden hier niets mee te maken. Hun kreet was altijd: ‘Leuven Vlaams’. Het klopt dat er af en toe, in de toen dagelijkse, avondbetogingen in Leuven één of ander Links ventje een betuttelend vingertje opstak (ja, dat hadden ze toen ook al) om de studenten die ‘Walen Buiten’ riepen te berispen en hen te vertellen dat ze iets tegen de bourgeois moesten roepen. Veel succes had dit niet. Mij deed deze linkse oprisping van politieke correctheid denken aan het liedje van Jacques Brel waarin hij het heeft over die kerels die - wanneer ze jong zijn - permanent op de bourgeois staan te schelden om het dan later zelf te worden (Les bourgeois c’est comme des cochons).

Bij Paul Goossens is dit laatste maar al te waar geweest:

  • Zijn verjaardag werd gevierd in een kasteel en in de aanwezigheid van drie voormalige eerste ministers.
  • Hij werd uitbundig gehuldigd in De Morgen, het blad van chichi-links in Vlaanderen.
  • Zijn zoon is directeur van de Brusselse KVS geworden. Paul Goossens heeft dus ook al een ‘fils-à-papa’.

10:03 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (5) |  Facebook |

23-01-08

Open brief aan dhr. Eric Defoort, voorzitter van de Vlaamse Volksbeweging

vvb

 

Geachte heer voorzitter,

Beste Eric,

 

Ik schrijf deze brief ten persoonlijken titel en in de hoedanigheid van iemand die al sinds jaar en dag actief is in de Vlaamse Beweging, maar dan in wat het “rechtse” kamp genoemd wordt.

Ik zet “rechts” tussen aanhalingstekens omdat voor wat mij betreft de begrippen “links” en “rechts” ook maar een relatieve waarde hebben.

 

Ik heb zaterdag jl. (18 januari) naar je nieuwjaarstoespraak voor de Vlaamse Volksbeweging geluisterd en er heel wat nieuwe en frisse klanken in gevonden, zodat ik er enthousiast voor kon applaudisseren.

Je zal het mij echter niet kwalijk nemen wanneer ik je vertel dat er ook nogal wat stof voor discussie in zat; daar wil ik dan ook eventjes op ingaan.

 

Net als jij betreur ik dat wat zich in Vlaanderen links van het centrum opstelt, uiterst schichtig tot beslist afwijzend t.o.v. de Vlaamse Beweging en de Vlaams-nationale bezorgdheden reageert. 

Je voegt hieraan toe dat de historicus die je bent hiervoor wel diverse oorzaken kan aanduiden en dat de Vlaamse Beweging, indien ze tot enige kritische zelfreflectie in staat is, moet weten dat ze hierbij in eerste orde niet met een beschuldigend vingertje naar derden moet wijzen, maar integendeel het best aan een dichteres uit lang vervlogen tijden denkt: “’t Is goed in eigen hert te kijken…”

 

Dit zal allemaal wel juist zijn, maar ik durf er je toch aan herinneren dat links niet altijd vreemd gestaan heeft t.o.v. de Vlaamse Beweging. 

Dit was zeker niet zo in de beginjaren.  Mag ik verwijzen naar de zeer nationalistische standpunten van Emile Moyson en César De Paepe, mensen die nu nog steeds door het officiële socialisme in dit land als “founding fathers” worden beschouwd?  Hier moet ik jammer genoeg aan toevoegen dat het huidige officiële socialisme helemaal niets afweet van het radicale flamingantisme van deze figuren, naar wie nochtans de socialistische mutualiteiten respectievelijk van Gent en Brussel werden genoemd.

De amateurhistoricus in mij zegt mij dat dit voornamelijk te maken heeft met de socialistische generatie die hen opvolgde, en dan denk ik in het bijzonder aan figuren zoals Anseele.  Zij werden immers electoraal afhankelijk van Wallonië (Anseele werd voor de eerste keer in Luik verkozen) en werden zeer sterk beïnvloed door een totaal verkeerd begrepen internationalisme, dat van oorsprong marxistisch was.

 

Met andere woorden: zoals de Vlaamse Beweging ongetwijfeld een aantal fouten gemaakt heeft, mag toch gesteld worden dat de linkse beweging in dit land de Vlaamse trein heeft gemist en… - erger - in heel wat gevallen nog steeds mist.

 

Ik bedoel maar dat de (bijna-)afwezigheid van links in de Vlaamse Beweging zeker niet uitsluitend te wijten is aan het feit dat deze laatste toch steeds weer een rechtse koers gaan varen is.  Maar dit heb je ook niet beweerd, vermits je stelde dat links vanuit een groot atavisme bij ons schrikbarend conservatief reageert en omgaat met de nationale problematiek.

Alleen wil ik aantonen dat de rechtse impact op de Vlaamse Beweging voor een groot deel ook te verklaren is door de bewuste afwezigheid van links in deze emanciperende strijd.

 

Ook mag wel eens gezegd worden dat de zeer opmerkelijke en tegennatuurlijke  aanhankelijkheid van links in Vlaanderen t.o.v. de monarchie en van het Belgisch establishment (“Onze linkse angst voor Vlaanderen en ons onvermogen om daar offensief en vernieuwend in te denken, maken ons de facto Belgicistisch en extreem behoudsgezind.  En zo worden we objectieve bondgenoten van conservatieve krachten als een monarchie en addellijk-racistische burgemeesters.” – Luc Van Doorslaer in De Morgen van 16 november 2007) voornamelijk te verklaren valt door het feit dat België aan links een dominantie toekent die het op democratische wijze in Vlaanderen nooit zou kunnen halen.

Bart Eeckhout, chef-redacteur van De Morgen, reageerde op bovenvermeld stuk van Van Doorslaer met een artikel waarin hij letterlijk zei: “Vlaanderen is van nature rechts.  In een onafhankelijke staat behoort links structureel tot de minderheid… Voor links dierbare verworvenheden komen aldus op de tocht te staan…”

 

Na dit verduidelijkt te hebben, kan ik je zeggen dat ik enthousiast ben over jouw pogingen om links en rechts - met respect voor hun verschillen en hun democratisch recht om deze te belijden – te bundelen om samen de strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen aan te gaan.

Indien je dit lukt, zal deze strijd een prefiguratie zijn van het Vlaanderen dat we willen:  een onafhankelijk land van vrije Vlamingen, die, vrank en zonder vrees voor verkettering en morele brandstapels, voor hun mening mogen uitkomen.

Ik maak immers deel uit van een partij die aan den lijve ondervonden heeft wat diabolisering kan betekenen.

 

Je hebt het begrepen.

Ik wens uit gans mijn hart dat je hierin zult slagen.

 

Met vriendelijke groeten en de beste wensen voor het nieuwe jaar,

 

 

Francis Van den Eynde

Volksvertegenwoordiger               

 

 

NB: Ik hou niet van het woord “kaakslagflamingantisme”.  Het is door de “weldenkenden” uitgevonden om de Vlaamse Beweging belachelijk te maken.  Maar ik hou al evenmin van de inhoud die achter dit woord schuilgaat.  Ik zou het graag vervangen zien door: “kontschopflamingantisme”, dat dan gebruikt kan worden tegen iedereen die de Vlaamse belangen in het gedrang brengt.

 

15:49 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-01-08

Marie-Rose Morel, De Standaard en…Yves Desmet

morel

Dirk Van Melkebeke, kabinetschef van Vlaams minister Frank Vandenbroucke, is een intellectueel en komt daar voor uit door mensen in het Latijn uit te schelden (Jaques Brel had het in een van zijn liedjes over die mensen die Latijn geleerd hebben omdat papa dat niet had gedaan).  Van Melkebeke vond het dan ook nodig, naar eigen zeggen althans, een aankomst van Marie-Rose Morel in het Vlaams Parlement te begroeten met de uitspraak: “Mens cruella in corpore pulchro” (dit betekent: “een wrede geest in een mooi lichaam” en is uiteraard geïnspireerd op de uitdrukking “mens sana in corpore sano”, of “een gezonde geest in een gezond lichaam”). 

Deze verfijnde kenner van de klassieke talen was dermate tevreden over zijn “bon mot” dat hij het nodig vond dit op papier te zetten en in de vorm van een lezersbrief naar De Standaard te sturen.  De hoofdredacteur van deze “kwaliteitskrant” was dermate onder de indruk van deze subtiele humor dat hij de brief ook nog publiceerde. 

Yves Desmet, politiek hoofdredacteur van die andere “kwaliteitskrant” De Morgen, was nog meer gecharmeerd.  In zijn editoriaal van zaterdag 19 januari noemt deze coryfee van progressief Vlaanderen, die meestal niet al te gul met complimenten omspringt, het schrijven van Dirk Van Melkebeke “een leuke lezersbrief”.  Desmet ergert zich aan het feit dat het Vlaams Belang het in een reactie die vrijdag verspreid werd, had over “een bijzonder grove en vernederende belediging”.  In zijn artikel vindt Yves Desmet het dan ook niet alleen nodig –hierin waarschijnlijk geïnspireerd door de stijl van een aantal buitenlandse “kwaliteitskranten” zoals Bild Zeitung en The Sun- over Marie-Rose nog wat meer roddels te verspreiden, maar ook het Vlaams Belang op de vingers te tikken.  Deze partij, die het steeds weer heeft over vrije meningsuiting, zou immers niet mogen protesteren wanneer een tegenstander hier gebruik van maakt.

Yves Desmet, logisch met zichzelf, zou het dan waarschijnlijk ook niet erg vinden indien van hem zou gezegd worden dat hij over een inquisiteursbrein onder een arisch kapsel beschikt…

 

NB: de waarheid heeft haar rechten.  Minister Vandenbroucke heeft in het openbaar en op een ondubbelzinnige wijze zijn kabinetschef voor deze uitschuiver op de vingers getikt.

16:24 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

ER ZIJN GEEN MIRAKELS IN DE POLITIEK

cdenv

Ik heb heel vaak beweerd, ook op deze weblog, dat de geschiedenis aantoont dat de christen-democraten, wanneer het er op aankomt te moeten kiezen tussen de belangen van Vlaanderen en het Belgisch establishment, steeds t.v.v. België overstag zijn gegaan.

Ik moet dan ook deemoedig bekennen dat ik met enige verbazing de regeringscrisis van de laatste zeven maanden heb gade geslaan.

De CD&V hield het been stijf.  Sterker, de CD&V bleef het been stijf houden.

Dit was iets dat volledig nieuw was in de politieke constellatie van dit land.  “Le CD&V nouveau est arrivé” leek stilaan een realiteit te worden.

Sinds dit weekend weten we dat dit een illusie was.  N.a.v. de nieuwjaarsreceptie van de christen-democraten hoorden we immers de kandidaat-eerste minister Yves Leterme verklaren dat hij zich vnl. zou bekommeren over de sociale belangen van Vlamingen, maar ook van Walen en Brusselaars, terwijl zijn vriend Etienne van de NMBS –die nu partijvoorzitter is- het had over het feit dat de politiek zich moet bezig houden met wat de mensen echt bekommert.  M.a.w.: men nam het socialistische discours over. 

Het is dus duidelijk: de CD&V heeft de bocht genomen.  Er komt wel een regering maar geen grote staatshervorming en het is zelfs zeer de vraag of de definitieve splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde wel zal doorgevoerd worden en indien dit toch gebeurt, tegen welke prijs.

Er is dus niets nieuws onder de zon.  Wanneer het er echt op aankomt, dan capituleren de christen-democraten…  Er zijn nog zekerheden in het leven!

16:20 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

18-01-08

DE RTBF LIEGT!

images

Yves Leterme had zeker geen ongelijk toen hij de RTBF vergeleek met de Rwandese haatzender Radio Mille Collines. Te pas en te onpas worden de Franstalige luisteraars en kijkers door deze openbare omroep gemanipuleerd en politiek bijgestuurd.  Als het moet worden hiervoor leugens noch desinformatie gespaard.  Dit bleek eens te meer uit de uitzending die gisterenavond gewijd was aan de koningskwestie.  Zelfs dit geschiedkundig programma (de feiten zijn tussen de 60 en 70 jaar oud) werd gebruikt om de Vlamingen in een kwaad daglicht te stellen.  Alles begon met historische leugens.  Zo werd beweerd dat de neutraliteitspolitiek, die vanaf ’36 door de Vlamingen opgedrongen werd, met zich mede had gebracht dat toen de oorlog op 1 september ’39 tussen Duitsland enerzijds en Frankrijk en Engeland anderzijds uitbrak, België 2/3 van zijn troepen aan de Franse grens opstelde en slechts 1/3 aan de Duitse grens.  Hieruit moest volgens de RTBF blijken hoe sterk de Belgische politiek toen al door een pro-Duitse (lees:Vlaamse) lobby werd gemanipuleerd.  Welnu, dit mobilisatieverhaal klopt van geen kanten.  Er stonden wel enkele troepen aan de Franse grens om de schijn van neutraliteit op te houden, maar vanzelfsprekend werd het leger hoofdzakelijk aan de oostgrens opgesteld (hebben ze bij de RTBF nooit van het fort van Eben-Emaal gehoord?).  Sterker, er bestond een geheim akkoord tussen België, Frankrijk en Engeland waarin o.m. afgesproken werd welk deel van het front door de legers van die respectievelijke landen voor hun rekening zou genomen worden in het geval dat Duitsland België binnenviel.  Toen dit op 10 mei ’40 gebeurde, trokken Franse en Britse regimenten dan ook onmiddellijk de grens over.  Het is duidelijk dat de verhaaltjes van de RTBF bedoeld zijn om de Walen wijs te maken dat het de schuld is van de Vlamingen dat de Wehrmacht zo vlug het land kon overrompelen.  En zo ging het zgn. historisch programma zijn gang verder.  Er wordt met zo veel woorden gesuggereerd dat in ’50 de ultra-Leopoldisten (en dat zijn uiteraard ook de Vlamingen) zich voor een burgeroorlog klaar maakten.  Wie op de hoogte is van het pre-revolutionair klimaat dat toen in Wallonië heerste, weet wel beter.
Het slot van het programma wil ik u toch ook niet onthouden: volgens de RTBF ligt de oorzaak van de huidige Belgische crisis in de koningskwestie van toen en is uit die zelfde koningskwestie wat genoemd werd “een republikeinse, Vlaams-nationale en extreem-rechtse partij ontstaan die als 1 van de gevaarlijkste politieke formaties van Europa mag beschouwd worden.  Nu weet u waar Karel Dillen de mosterd haalde toen hij het Vlaams Blok/Vlaams Belang oprichtte…  Uiteraard wordt aan het Waalse publiek niet verteld dat de Vlaamse beweging en het Vlaams-nationalisme in het bijzonder uitsluitend een gezonde reactie waren en nog steeds zijn op het onrecht dat de Franstaligen  de Vlamingen sinds 1830 hebben aangedaan (la Belgique sera Latine ou ne sera pas).  De koningskwestie is slechts een anekdote in dit verhaal.  Toen bleek immers dat Leopold, die in België bij referendum een meerderheid van 58% gehaald had en in Vlaanderen van 74%, niet mocht regeren omdat de Walen dit niet wilden.  Met andere woorden: ook toen legde een Waalse minderheid aan een meerderheid van Vlamingen haar wil op…

16:55 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

11-01-08

Bedenkingen bij feestvieren en…allochtonen

souguir

Het stadsbestuur van Gent organiseert elk jaar op het Sint-Baafsplein een massanieuwjaarsreceptie voor de inwoners van de stad.

Ik verneem uit de krant dat de voorzitter van Open VLD in de gemeenteraad, die zelf van Tunesische afkomst is, dit jaar tot de vaststelling kwam dat er ei zo na geen migranten aan deze festiviteit deelnamen.  Dit is rijkelijk laat, want het is nooit anders geweest.  Wat er ook van zij, Sami Sougiur – dit is de naam van de betrokken liberaal – gaat een gezamenlijk initiatief op poten zetten van al de allochtone gemeenteraadsleden van de Arteveldestad (zij zijn met zes) om hier verandering in te brengen.  Hij wil dat het stadsbestuur speciale initiatieven zou ontwikkelen om de allochtonen naar de receptie te doen komen.  Hij meent immers dat het informatie is die deze mensen tekort komen en wil speciaal fondsen voor een en ander vrijmaken. 

Sami Sougiur vergist zich.  De afwezigheid van Turken en Marokkanen op de nieuwjaarsreceptie van de stad of op andere festiviteiten zoals bv. de Gentse Feesten (ook daar nemen ze zeer weinig aan deel) heeft niets te maken met een gebrek aan informatie.  Wel met het feit dat deze mensen veel minder geïntegreerd zijn (of willen zijn) dan men ons probeert wijs te maken.

Er is immers niets dat zo identiteitsgebonden is als feest vieren.  Zo kan u bv. – indien u er de tijd en het geld voor hebt – naar het carnaval van Rio de Janeiro trekken waar u ongetwijfeld zult genieten van de prachtige stoeten en van de demonstraties van de sambascholen, maar dit zal niet beletten dat u steeds een buitenstaander zal blijven voor wat betreft de diepere ziel van de gebeurtenis.  Echt feest vieren betekent immers kennis, begrip en aanvoelen hebben van de tradities waaruit het evenement voortvloeit en bovendien de ongeschreven gedragscode kennen waaraan elk deelnemer zich op straffe van de facto uitsluiting dient te houden.  Een voorbeeld: een carnaval in het Rijnland is een viering van een soort absolute vrijheid.  Tijdens het carnaval mag je in Keulen alles doen.  Bv.: als man een dikke laag lippenstift op je lippen aanbrengen en dan een politieagent in dienst op de wang gaan zoenen zodat de sporen van je kus zichtbaar zullen blijven.  Maar je kan bv. niet de rokken van een voorbijkomende dame voor je plezier gaan optillen.  M.a.w. zelfs in deze absolute vrijheid zijn vele zaken niet mogelijk. 

Ook sensibiliteit voor wat er zich tijdens een feest afspeelt, heeft een identiteit.  Zo zou je best een jazzfan kunnen zijn (dit is voor mij het geval) en een avond gaan doorbrengen in een vnl. door zwarten bezochte jazzclub in New York.  De muziek zal er wel prachtig zijn maar zou het niet zeer pretentieus zijn te beweren dat je ze op dezelfde wijze beleeft als de aanwezige mensen uit Harlem?  Ik bedoel maar: om aan een feest écht deel te nemen moet je er jezelf thuis in voelen en dit in de diepere betekenis van het woord.  Anders blijf je in het beste geval maar een toeschouwer.  Ik denk dat de allochtonen in Gent en in de andere steden dit al lang hebben begrepen en ze bijgevolg liever thuis blijven dan aanwezig te zijn op manifestaties waar ze niet veel aan hebben.  Dure publiciteitscampagnes zullen hier niets aan verhelpen.

15:16 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

03-01-08

Albert Van Saksen-Coburg, too little too late

large_321432

Sommigen zullen het moeilijk kunnen geloven, maar ik luister elk jaar met de nodige aandacht naar de kerstboodschap van “Zijne majesteit de koning”.

Alhoewel alles op een typisch zalvende toon geschreven en uitgesproken wordt, kan toch tussen de lijnen door de hartslag van het regime worden gehoord.

Dit jaar was er bijvoorbeeld geen tijd voor de klassieke wollige oproep tot wereldsolidariteit en het steeds wederkerende refrein van de boodschap die de multiculturele maatschappij voor ons inhoudt.  Dit jaar ging alle aandacht naar de regeringscrisis, waarvan beweerd werd dat ze nu voorbij is, en vooral naar de boodschap dat de “Belgen” mekaar meer moeten respecteren en zelfs een concrete oproep voor meer tweetaligheid.  Uit een en ander kan zonder meer afgeleid worden dat Laken meer dan ongerust is over het voortbestaan van België en dat alle hens aan dek geroepen worden om het zinkend staatsschip boven water te houden.  Ook de onhandigheid die hier door de monarchie tentoon gespreid wordt, spreekt boekdelen over de paniek die zich van de salons van het regime heeft meester gemaakt. 

Hoe is het anders te verklaren dat Albert II, wiens vrouw hier bijna 50 jaar woont en nog geen Nederlands kent, het aandurft om de mensen aan te zetten tot het leren van de andere landstaal?  Die oproep tot tweetaligheid kon vroeger misschien hebben kunnen inslaan, tenminste in Vlaanderen, maar die tijd is voorbij.  Zeker bij de Vlamingen.  Wie - behalve de redactieleden van De Morgen en een aantal VRT-journalisten – gelooft nog in de goede wil van de Franstaligen om Nederlands te leren?  Ik ben er van overtuigd dat de kerstboodschap van Albert dit jaar in Vlaanderen met een hartelijke lach werd aanhoord.  De kranten en vooral de lezersbrieven die erin verschijnen, spreken boekdelen. 

Albert II zou moeten begrijpen dat zijn oproep tot tweetaligheid veel te laat komt en dat het feit dat de meeste leden van zijn familie niet echt voldoen aan deze tweetaligheidsvereiste, de geloofwaardigheid van de boodschap sterk in het gedrang brengt. 

Conclusie: de paniek van het regime is terecht.  België is veroordeeld.

13:00 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-12-07

ER ZIJN NOG FRANSKILJONS...

mdc

Mathias De Clercq, kleinzoon van Willy, schepen van de stad Gent en aanstormend geweld bij Open VLD legde deze namiddag als opvolger de grondwettelijke eed af in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.De man, die zichzelf progressief liberaal noemt, deed dit ook in het Frans.  Hij werd hiervoor door een FDF’er gefeliciteerd.Het is jaren geleden dat ik een in Vlaanderen verkozen parlementslid zoiets heb weten doen.In de Arteveldestad is het franskiljonisme niet dood.  Zeker niet bij de liberalen…

 

16:15 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

MIDDELEEUWSE LECTUUR EN POLITIEKE CORRECTHEID

othello

In het bij het Davidsfonds verschenen boek over de Middeleeuwse ridderromans in Europa “Superhelden op perkament” heeft een van de mede-auteurs, professor Jef Janssens, het in zijn inleiding over een merkwaardige politiek correcte reactie t.o.v. het overbekende “Roelandslied”.  Hij vertelt namelijk dat hij van de specialist Middeleeuwse epiek van het “Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale” uit Poitiers vernomen had dat deze weigerde les te geven over het “Chanson de Roland”.  Hij kon zich immers niet verzoenen met de gewelddadig-militante kruistochtsfeer en de gruwelijke compromisloosheid van het eerste Franse literair meesterwerk.

Middeleeuwse literatuur toetsen aan de criteria van politieke correctheid van de huidige heersende ideologieën…  Wat gaan wij nog meemaken?

Wat mij echter misschien nog meer ergert is dat de twee auteurs van het Davidsfondsboek deze houding niet afkeuren.  Misschien durven ze niet, maar waar gaat deze waanzin eindigen?  Mag ik de aandacht van de betrokkenen er op vestigen dat ze nog wel andere literaire werken van politieke censuur onder de loupe zouden kunnen nemen?  Shakespeare bijvoorbeeld: Hij maakte van de moordenaar Othello een Moor…  Het zou misschien aanbeveling verdienen dit toneelstuk toch eventjes voor te leggen aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding, zodat het desgevallend de oude William uit Stratford-upon-Avon voor de rechtbank zou kunnen dagen…

11:19 Gepost door Francis Van den Eynde in Politiek | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |